โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ระบบบันทึกติดตามรายงานการซ่อมบำรุง

เข้าสู่ระบบ
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน
Login และ Password สำหรับครูบุคลากร ให้ใช้รหัสประจำตัวครู
(รหัสผ่านเดียวกับที่ใช้ในโปรแกรมวิชาการ ถ้าไม่มีรหัสผ่านให้วันเดือนปีแกิดแทน รูปแบบ DD/MM/YYYY)
ถ้าไม่มีข้อมูลวันเดือนปีเกิดในฐานข้อมูลให้ใช้รหัสครูเป็นรหัสผ่าน
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านโดยใช้โปรแกรมวิชาการครู(Measurement_iPRC)