ชื่อรุ่น PRC 2492 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 139 คน
# 2492M8 ประธานรุ่น : นพ.บุญทัน สมบูรณ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 3745 คุณ กาญจนา จันทรเข็ม
2 4257 นพ. กัมพล(กิมหลง) องคสุวรรณ(แซ่กง)
3 4068 คุณ เกรียงศักดิ์ คนศิลป์
4 3603 คุณ เกษม มาละวิชัย
5 4256 คุณ เจริญ พินิจ
6 4141 คุณ เจริญ ลิมปนานนท์
7 4113 คุณ ฉลอง วงษา
8 4118 คุณ ชาญ คันทวงษ์
9 3482 คุณ เซงนิตย์ ไตรไพบูลย์
10 4184 คุณ ณรงค์ สีหกุลัง
11 4051 คุณ ดนัย คำบุญเรือง
12 4179 คุณ ทรงชัย แซ่เหลี่ยว
13 3791 คุณ ทวี ฟุมนิคม
14 3133 คุณ ทองคำ ไชยศรี
15 4193 คุณ ทองย้อย ณ นคร
16 3728 คุณ ทัศน์ทรง ชมพูมิ่ง
17 2240 คุณ ทิวา สุวรรณนพรัตน์
18 4126 คุณ เทพ ดวงพัตถ
19 4067 คุณ บรรเลง อุนจะนำ
20 3783 คุณ บุญช่วย ชัยธรรมรัตน์
21 4167 คุณ บุญธันต์ สมบูรณ์
22 3601 คุณ บุญเลิศ อุทยาวลี
23 2733 คุณ บุญเลื่อน ณ เชียงใหม่
24 3258 คุณ บุญศรี สุขสามัคคี
25 3261 คุณ บุญสม แซ่ตั้ง
26 2741 คุณ เบ่งเกีย แซ่เตีย
27 3368 คุณ ประยูร วงษา
28 3790 คุณ ประเวศร์ อินสม
29 7166 คุณ ประสิทธิ์ สุตตเขตต์
30 4183 คุณ ประหยัด ยะนันโต
31 4096 คุณ ปูนจิตต์ พุ่มสถิตย์
32 3165 คุณ มณี สายอุดม
33 2289 คุณ มนัส พันธ์พงศ์
34 3759 คุณ รังสี บุณยประเสริฐ
35 3024 คุณ วรุณ เนติสิงหะ
36 4254 คุณ วิรัช แซ่ห่าน
37 3314 คุณ วิโรจน์ ลอบศรี
38 3789 คุณ ษมาน อินทุคม
39 3337 คุณ สงวน ไชยโรจน์
40 4108 คุณ สมพงษ์ แก้ววรรณฤทธิ์
41 4159 คุณ สมศักดิ์ พิชัยสิริ
42 2507 คุณ สมศาสตร์ รัตนสัค
43 2517 คุณ สล้าง จารุจินดา
44 3023 คุณ สวัสดิ์ เซนนันต์
45 3437 คุณ สวัสดิ์ เฟื่องกาญจน์
46 3414 คุณ สังวาลย์ ผาทอง
47 4145 คุณ สุจินต์ สุทธนี
48 4109 คุณ สุดจิตต์ สมิตะสัมพะ
49 3260 คุณ สุพจน์ มณี
50 3369 คุณ สุวงศ์ ไชยคุณา
51 4120 คุณ สุวิทย์ วิริยะพงษ์
52 4168 คุณ เส่ง อารี
53 3263 คุณ เสฏฐ์ วิญญรัตน์
54 3899 คุณ หงษ์คำ พงษ์สวรรค์
55 4158 คุณ อาวุธ ณ ลำปาง
56 3135 คุณ อินทร์ แสงแจ่ม
57 4167 คุณ บุญทัน สมบูรณ์
58 3088 คุณ อินผ่อง ไชยชนะ
59 2409 คุณ คำปัน ไชยวงศ์
60 2832 คุณ จรัญ เจริญภักดี
61 3555 คุณ จัตุรงค์ รัตนไชยศรี
62 4427 คุณ จำเนียร เกิดพูล
63 3167 คุณ ชะลอ เซ่เตีย
64 3297 คุณ ณรงค์ วงค์ทิพย์
65 3215 คุณ เด่งดวง อัมมวรรธน์
66 3890 คุณ ทิม สิงหราช
67 2489 คุณ ทิวธวัช พันธุพงศ์
68 3536 คุณ ธีระชัย สุริยะคำ
69 2247 คุณ บุญชื่น ชัยนิลพันธุ์
70 3870 คุณ บุญทรง ชัยวิสิษฐ์
71 3891 คุณ บุญโปรด ธนันชัยบุตร
72 3884 คุณ ประสงคื เชี่ยวชาญ
73 3341 คุณ ประสิทธิ์ ชัยมงคล
74 3711 คุณ พงษ์ศิริ ปรารถนาดี
75 4374 คุณ พรมรินทร์ ชมภูมิ่ง
76 4088 คุณ พิชัย แซ่ลี้
77 3716 คุณ พิษณุ อรรฆภิญญ์
78 4314 คุณ พูลศักดิ์ สัตยานุรักษ์
79 3177 คุณ ไมตรี ชาติบุรุษ
80 4069 คุณ รังษี วัฒนะ
81 3147 คุณ วันชัย ศิรินาม
82 3876 คุณ ศรีชัย มีลาภ
83 4129 คุณ ศรีพงศ์ นพรัก
84 4510 คุณ สนั่น กัญชะนะ
85 4071 คุณ สมบูรณ์ หน่อพุทธ
86 4138 คุณ สมหมาย ยาสมุทร
87 2382 คุณ สายัณห์ สุวรรณนพรัตน์
88 3291 คุณ สุทิน ฟองอำภา
89 3856 คุณ สุนันทื วิมลจิตต์
90 4319 คุณ สุประดิษฐ์ โรจนะศิริ
91 4213 คุณ สุภชัย สันติสุข
92 3739 คุณ เสถียร นันทิยา
93 4437 คุณ แสวง พิมสาร
94 3875 คุณ โสภณ สุริโยดร
95 3879 คุณ อดุลย์ ทัพปัญญา
96 4056 คุณ อนันย์ อินทธิรงค์
97 4171 คุณ อำพน ศิริบุญมา
98 3512 คุณ ฮงคุณ อึ้งตระกูล
99 3485 คุณ ทองปอนด์ วงศ์เชษฐา
100 2967 คุณ จงรักษ์ ลีรพันธ์
101 3892 คุณ จำนงค์ บรรณจักร
102 4253 คุณ จำนงคื มณีโชติ
103 3378 คุณ จำปา สุวรณพานิชย์
104 1079 คุณ เจริญ โสมนัส
105 3299 คุณ ชวลิต พงษ์พานิชย์
106 3117 คุณ ชัยพร วัฒนา
107 3235 คุณ ชาญ เจริญทรัพย์
108 2300 คุณ ทองฤทธิ กัญจนพ
109 3298 คุณ ทองอินทร์ แดงสุวรรณ
110 4369 คุณ นิพนธ์ ปุกมณี
111 2771 คุณ บัณฑิต ชุติมา
112 3345 คุณ บุญปัน แซ่เอื้ย
113 2193 คุณ บุญมา ดวงสิงห์
114 4049 คุณ บุญยืน เครือเงิน
115 2112 คุณ บุญเลิศ สุริย์วงศ์
116 3511 คุณ บุญศรี เทพรัตน์
117 3868 คุณ บุญศรี สุขประเสริฐ
118 3213 คุณ บุญเสริม อุทัยผล
119 3886 คุณ ประกิจ วิชิตพันธ์
120 3541 คุณ ประสิทธิ์ ทิพย์สุวรรณ
121 3885 คุณ พูลสวัสดิ์ กันทาธรรม
122 4047 คุณ รังสรรค์ วัธนะ
123 2239 คุณ ราตรี สุวรรณนพรัตน์
124 2878 คุณ วัลลภ สีตะพันธ์
125 4163 คุณ ศรีมุข ธรรมมิตร
126 4136 คุณ สมบูรณ์ วงศ์ใหญ่
127 3877 คุณ สมฤทธิ อิธรรมมะ
128 4308 คุณ สวัสดิ์ ธะวิชัย
129 3802 คุณ สวิง คำบุญเรือง
130 2799 คุณ สัมฤทธิ์ สายธร
131 3873 คุณ สาธร สุวรรณภา
132 2400 คุณ สิงห์คำ สุขประเสริฐ
133 4385 คุณ สิงห์ทอง พิพิธ
134 3421 คุณ สิงธุ์ วงศ์หาญ
135 2846 คุณ สุพรรณ ชัยเลิศ
136 4035 คุณ สุมินทร์ สมุทคุปติ์
137 4161 คุณ แสวง จอมบุญ
138 3878 คุณ อิ่นแก้ว ไชยฉกรรจ์
139 4173 คุณ อุทิศ ศุขศาสตร์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ