ชื่อรุ่น 60 ปี PRC 08 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 90 คน
# 2508M5 ประธานรุ่น : คุณสมนึก เกียรติเลิศนภา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ นงคราญ ทินนะลักษณ์
2 0 คุณ นพพร พิชา
3 0 คุณ พรรณี ยลภัคย์
4 0 คุณ วรนุช วงศ์สกุล
5 0 คุณ ศิริพร กัญชนะ
6 0 คุณ สมนึก เกียรติ์เลิศนภา
7 0 คุณ สุพัตรา คุณยศยิ่ง
8 7890 คุณ สุวรรณ ปรางค์สุวรรณ
9 0 ทพ. อุทัยวรรณ กาญจนกามล
10 ว่าที่ร.ต. ชาญชัย ชัยชนะ
11 0 อ. เสรินทร์ จิรคุปต์
12 0 คุณ นิตยา สุนทรบุระ
13 8127 คุณ พวงผกา ยิ่งเสรี
14 8067 คุณ พิภพ อุไรเลิศประเสริฐ
15 0 คุณ พวงพร ไชยกุล
16 0 คุณ เยาวลักษณ์ ณ เชียงเชียงใหม่
17 0 คุณ กัลยาณี มงคลสาร
18 0 คุณ กำธร ศุขะวณิช ป้อม
19 8078 คุณ จันทร์เพ็ญ จิรเศวตกุล(น้อยอาจหาญ)
20 0 คุณ ดิเรก หงษริกุล
21 0 คุณ ทวีพันธ์ ตันสกุล
22 0 คุณ พรรณี ยลภัคย์
23 0 คุณ เสนีย์ จันทร์ฝาย
24 0 คุณ กัลยารัตน์ เนตรงาม
25 0 คุณ เกรียงศักดิ์ วนชยางค์กูล
26 0 คุณ จิราภรณ์ ทองไทย
27 0 คุณ หัสดิน เยาวภาคย์โสภณ
28 0 คุณ ทวี แสงทอง
29 0 คุณ ทิพากร ปัญโญใหญ่
30 0 คุณ นารี สุทธปรีดา
31 0 คุณ บุญส่ง แดงเรือน
32 0 คุณ ปรีชา เชยชุ่ม
33 0 คุณ ไพศาส สุวรณโกสุม
34 0 คุณ รุ่งเรือง กาญจนภูมิ
35 0 คุณ วรศักดิ์ สายโกสุม
36 0 คุณ นฤมล วิชัยคำ
37 0 คุณ นิตยา สุนทรบุระ
38 0 คุณ ประพันธ์ อุดมการณ์
39 0 คุณ พวงผกา ยิ่งเสรี
40 0 คุณ มัลลิกา ศุขเกษม
41 0 คุณ วรนุช วงศ์สกุล
42 0 คุณ วิฑูรย์ แก้วมา
43 0 คุณ วิม เกษมสัย
44 0 คุณ ศศิธร ซิชชวุต
45 0 คุณ สมศักดิ์ เจนศิริศักดิ์
46 0 คุณ สายอรุณ โกไศยกานนท์
47 0 คุณ สุนามัล สุวรรณพัฒนา
48 0 คุณ สุวัฒน์ คงขุนเทียน
49 0 คุณ วิไล โบว์เสรีวงศ์
50 0 รศ.ดร. สมบูรณ์ สุริยวงศ์
51 0 คุณ สานิตย์ ชากฤษณ์
52 0 ผศ.ดร. สุทธิรักษ์ เจียรพินิจนันท์
53 0 ผศ. สุพัตรา พีราคม
54 0 คุณ เสริมศิริ ศิริจางคพัฒนา
55 0 คุณ แสงมณี อัศวธิตานนท์
56 0 คุณ อัญชัญ ตนานนท์
57 0 คุณ เอนก กิสุวรรณ
58 0 คุณ กอบเกียรติ บันสิทธิ
59 0 คุณ เกษสุดา วิภาตะศิลปิน
60 0 คุณ จีรเดช บารมี
61 0 คุณ เสาวนิต พิทักษ์สิทธิ์
62 0 คุณ อรอนงค์ ยาศิรินทร์
63 0 คุณ อำไพ ชนะกอก
64 0 คุณ โกเมศ เจริญบุญ
65 0 คุณ จารุพงค์ พลเดช
66 0 นพ. ชัยพฤกษ์ ปิยเกศิน
67 0 นพ. นิพนธ์ ชูกิจคุณ
68 0 คุณ อธิคม ตันกานนท์
69 0 คุณ อรรถพงษ์ คำนันตา
70 0 คุณ บุญเอง วรรณชาติ
71 0 ผศ.ดร. อุดมศักดิ์ เหว่ซึ่งเจริญ
72 0 คุณ ชัยชนะ เศรษฐพัฒน์
73 0 คุณ ประพิม ศุภศันสนีย์
74 0 คุณ อาคม ทะนันไชย
75 0 คุณ บุญฤทธิ์ สัตโยภาส
76 0 คุณ วิวัฒน์ ตียาสุนทรานนท์
77 0 คุณ วิทยา ชัยกฤษฎากร
78 0 พล.ต.ต. เฉลิมชัย พิมลศรี
79 0 คุณ ไกรวุธ จิระบุตร
80 0 คุณ ดวงพร พงษ์โสภาวิจิตร
81 0 คุณ ชาญชัย ประพุทธพิทยา
82 0 คุณ ดำรงค์ พิณตานนท์
83 0 คุณ วินัย สายนำทาน
84 0 คุณ ศิริพร ศิริวันสานนท์
85 0 คุณ ยุพิน สายวิเศษ
86 0 คุณ เฟื่องฟ้า สวนแก้ว
87 0 ผศ.ดร. นิกร มังกรทอง
88 8099 คุณ สุทธิพร ม่วงศรีศักดิ์ ปึ๋ง
89 0 คุณ นงคราญ ทินนะลักษณ์
90 0 คุณ สุนทรี เจริญทรัพย์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ