ชื่อรุ่น PHILLOS ' 66 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 132 คน
# 2509M3 ประธานรุ่น : คุณประภัทธ์ คูหิรัญศิริ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ครรชิต วัฒนะจันทรกุล
2 7113 คุณ จีรศักดิ์ ชวพันธุ์
3 0 คุณ จีรศักดิ์ สุวรรณกุล
4 7114 คุณ ธีระ จารุจินดา
5 6304 คุณ นริศ ทะนันไชย
6 0 คุณ ประธาน ปัญญากาศ
7 0 คุณ ประภัทธ์ คูหิรัญศิริ
8 6333 คุณ ประยูร ปั๋นมณี
9 7119 คุณ ประสิทธิ์ สุรักษ์
10 0 คุณ ปรีชา ธุกิณศีล
11 7110 คุณ พินิจ สุดวง
12 7108 คุณ พิษณุ กาลันสีมา
13 0 คุณ ยุทธศักดิ์ ศิริวงศ์
14 0 คุณ ยุทธสิทธิ์ บุญเฟื่อง
15 6324 คุณ รังสิต ต๊ะรังษี
16 0 คุณ ลิขิต ชวังสิทธิกูล
17 8149 คุณ วัฒนา คำฤทธิ์
18 0 คุณ วิเชียร สกุณา
19 6344 คุณ สราวุธ รังสิยานนท์
20 6363 คุณ สินธุรงค์ ปัณณวลี
21 0 คุณ สุรสิทธิ์ นิลุบล
22 0 คุณ สุวัฒน์ มธุรรถศรี
23 6501 คุณ อมร ไชยลังการณ์
24 6307 คุณ อิทธิ เลิศพฤกษ์
25 คุณ อิฤธิ เลิศพฤกษ์
26 6340 คุณ อุดม มณีเดช
27 6362 คุณ กลมพันธุ์ ไชยาพันธุ์
28 7082 คุณ กรกฏ ชวชาติ
29 7116 คุณ ครรชิต แซ่จัง
30 6315 คุณ จิรศักดิ์ สุวรรณกุล
31 6346 คุณ จุลชาญ สิโรรส
32 6777 คุณ เจตนา บุนนาค
33 7126 คุณ ชวลิต ชูวัฒนกุล
34 8725 คุณ ชัชวาลย์ วงศ์กาสิทธิ์
35 8738 คุณ ชัยณรงค์ เด่นวิไล
36 7090 คุณ ชัยวัฒน์ ชวชาติ
37 7094 คุณ ชัยวัฒน์ ชุ่มใจ
38 6098 คุณ ชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐ
39 6365 คุณ ชาติชาย วัฒนวงศ์
40 7102 คุณ ชิงชัย ตรีวัฒนกูล
41 8301 คุณ ชุมพล ปุรณะพรรค์
42 6972 คุณ ทรงยศ อัตวุฒิ
43 7921 คุณ ทวีป เตียวกุล
44 6345 คุณ ทวีศักดิ์ เลาห์รอดพันธ์
45 6993 คุณ ทศพร ชัยเลิศ
46 5895 คุณ ทองคำ สันติสกุล
47 6807 คุณ เทอดศักดิ์ อุตระสุข
48 6322 คุณ ธงชัย คันธา
49 7087 คุณ ธงชัย ตั้งตระกูลกันธา
50 6948 คุณ ธเนศวร์ เจริญเมือง
51 6356 คุณ ธีรชัย ศรีบุญ
52 7086 คุณ ธีรยุทธ วุฒิเสน
53 6326 คุณ นราพงษ์ หะรินสุต
54 6711 คุณ นิพนธ์ กรเพ็ชร
55 7089 คุณ นิพนธ์ ภาสะพันธุ์
56 7507 คุณ นิรันดร์ นาคเสน
57 7088 คุณ บรรจง ตะริโย
58 8739 คุณ บรรเลง อือตระกูล
59 7123 คุณ บาล กานิล
60 7121 คุณ บุญธรรม อินทรส
61 6961 คุณ บุญยรักษ์ สุริยะคำ
62 6956 คุณ บุญเริ่ม ตาวินโน
63 7084 คุณ บุญส่ง สัตโยภาส
64 5309 คุณ ประธาน มูละจงกล
65 7790 คุณ ประโพธ ปีติยา
66 7092 คุณ ประเสริฐ ไชยรังษี
67 7091 คุณ ปรีชา จั่นสัญจัย
68 7099 คุณ ปรีชา สุกัณศีล
69 6174 คุณ เปรมยศ จิตต์ปราโมทย์
70 6495 คุณ พงศธร คุณานุสรณ์
71 6769 คุณ พงษ์พันธ์ มงคล
72 6127 คุณ พงษ์ศักดิ์ สุวรรณโกสุม
73 7107 คุณ พจ รัตนัย
74 6811 คุณ พยูร จารุเศรณี
75 7896 คุณ พรชัย ปิยะเกศิน
76 8295 คุณ พันศักดิ์ ตาสิติ
77 7112 คุณ พินิต คุณยศยิ่ง
78 9109 คุณ พิภพ ขวัญศรีวงศ์
79 8308 คุณ มนตรี พิมสาร
80 7122 คุณ มนตรี อดุลพงศ์
81 8570 คุณ มนูญ ธีรสิงห์
82 8302 คุณ มานพ ตันสุภายน
83 6136 คุณ ไมตรี สิทธิยศ
84 7894 คุณ ยงยุทธ วรรณเกียรติ
85 6261 คุณ ยรรยง อินทพันธุ์
86 7923 คุณ ยุทธศักดิ์ อินทพันธุ์
87 6128 คุณ ยุทธิสิทธิ์ บุญเฟื่อง
88 6150 คุณ รังสรรค์ ต๊ะรังษี
89 7085 คุณ เรวัต ตันตยานนท์
90 6331 คุณ เรวัตร์ อิ้มทับ
91 7125 คุณ เรืองสิทธิ์ อุตเจริญ
92 7104 คุณ ลิขิต ชววิสุทธิกูล
93 7103 คุณ วนิช เรืองยุทธการณ์
94 6335 คุณ วรสิทธิ์ มันทเล
95 8144 คุณ วราพงศ์ นิยมค้า
96 6135 คุณ วันชัย สมบูรณยิ่ง
97 8585 คุณ วินัย วุฒิกุลพานิช
98 7797 คุณ วิศิษฏ์ ชิดสิน
99 9100 คุณ วีระพงษ์ ใจประเสริฐ
100 6318 คุณ วุฒิพงค์ แสงเต็มเปี่ยม
101 6342 คุณ ศักดา โลห์เพ็ชร
102 7127 คุณ ศักดิ์สิทธิ์ วัชรปรีชา
103 7083 คุณ ศิริพงษ์ มาณะศรี
104 9106 คุณ สงวน บุญพรประเสริฐ
105 6319 คุณ สมเพ็ชร ธัมทะมาลา
106 6343 คุณ สมมาตย์ นิติรัตน์
107 8587 คุณ สมิง เก่าเจริญ
108 6339 คุณ สัญชัย หาญฤทธิ์
109 6313 คุณ สันติพงศ์ สันติสกุล
110 6096 คุณ สัมพันธ์ ไชยเทพ
111 6171 คุณ สิทธัตถ์ พวงมะลิ
112 6498 คุณ สิริศักดิ์ นิลุบล อ้อย
113 6352 คุณ สุธี ละอองอินทร์
114 7914 คุณ สุพจน์ พันธุ์จิรา
115 8161 คุณ สุรพล สิงห์รีวงศ์
116 8148 คุณ สุรศักดิ์ ศุภวิทิตพัฒนา
117 7117 คุณ สุระชัย สุริยะชัยพร
118 7111 นาย สุวรรณ หาญวิริยะพันธุ์ วรรณ
119 8571 คุณ สุวัฒน์ ธีรสิงห์
120 6358 คุณ สุวัฒน์ มธุรภาณี
121 6808 คุณ สุวิชชา เยสุวรรณ
122 6969 คุณ สุวิชา ศาสตรสาร
123 7124 คุณ เสน่ห์ มานิตย์
124 8293 คุณ แสงไทย เหล่ารุ่งโรจน์
125 6499 คุณ โสพัส สุวรรณยืน
126 6709 คุณ อดุลย์ ไชยประเสริฐ
127 8737 คุณ อมร จำรัสกุล
128 6958 คุณ อาทิตย์ เซ็นนันท์
129 7510 คุณ อำนวย รัตนโกเสก
130 6953 คุณ อินทร ส่องแสง
131 8307 คุณ อุดมภัณฑ์ ขาลสุวรรณ
132 6337 พันตรี อนุพงศ์ ชัยนิลพันธุ์ เบิ้ม
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ