ชื่อรุ่น ETERNITY ' 68 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 116 คน
# 2511M5 ประธานรุ่น : คุณไมตรี พรหมกิ่งแก้ว
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 พ.ต.ท. วัฒนา ดำรงฤทธิ์
2 6362 คุณ กมลพันธุ์ ไชยาพันธุ์
3 8983 คุณ กัณหา บริราช
4 8982 คุณ กาญจนา อุนตรมย์
5 8962 รศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
6 9017 คุณ จงรักษ์ เดชะประทุมวัน
7 8957 คุณ จรรยา จิราบุสโยธิน
8 8961 คุณ จินตนา คำดี
9 8988 คุณ จุฑารัตน์ ไกรจิตเมตต์
10 9065 คุณ กฤษณา จิตติวุฒิ
11 8951 คุณ กัลยา ศรีแหลมสิงห์
12 9001 คุณ ทศพร จันทร์คง
13 6948 คุณ ธเนศวร์ เจริญเมือง
14 7114 คุณ ธีระ จารุจินดา
15 0 คุณ นวลลออ จุลพ์ปสาสน์
16 9032 คุณ นิพนธ์ กิตติวรเชฎร์
17 6321 คุณ บัณฑิต จุลาลัย
18 9010 คุณ บุญเกตุ ฟองแก้ว
19 9016 คุณ พรพิมล มาภักดี
20 8985 คุณ ไมตรี พรหมกิ่งแก้ว
21 9040 คุณ ระวีวรรณ กันไพเราะ
22 7104 คุณ ลิขิต ชววิสุทธิกูล
23 8701 คุณ วินิจ กันธรรม
24 8956 คุณ สำราญ สิงห์แก้ว
25 0 คุณ มนตรี จิโนรส
26 9061 คุณ ชัชวาลย์ อภิชาติปิยกุล
27 9053 คุณ ชัยพร ตั้งศรีวงศ์
28 8301 คุณ ชุมพล ปุรณะพรรค์
29 9031 คุณ ชูชาติ อรุโณทยานันท์
30 9056 คุณ ดวงพร ทองคำกูล
31 9004 คุณ ดวงมาลย์ พลวัฒนะ
32 8971 คุณ ดวงสมร อุไรเวช
33 9038 คุณ ดารณี วัฒนเสนีย์
34 8969 คุณ ดุษฎี ณ เชียงใหม่
35 8958 คุณ ทิพพาพร นิมิตพงษ์กุล
36 9035 คุณ ทิวา วงศ์เขียว
37 7087 คุณ ธงชัย ตั้งตระกูลกันธา
38 8987 คุณ ธไนธร ศาสตระรุจิ
39 6327 คุณ ธวัชชัย รัตน์ชเลศ
40 8952 คุณ ธีรยุทธ มีสุข
41 9042 คุณ นพรัตน์ วงศ์ใหญ่
42 8371 คุณ นรี วงศ์สวัสดิ์
43 9060 คุณ นิตยา ชิงชัย
44 9039 แพทย์หญิง นิธิวดี ตียพันธ์ ทรงเดช อ้อย
45 9015 คุณ นิรมล กิตติกุล
46 7092 คุณ นิรันดร์ กิติชัยวรรณ
47 8707 คุณ นุชนารพ วงศ์กาสิทธิ์
48 8981 คุณ บริบูรณ์ ศรีกนก
49 9066 คุณ บุญทา วรินทร์รักษ์
50 9028 คุณ บุญราศรี ทองเป็นใหญ่
51 7084 คุณ บุญส่ง สัตโยภาส
52 9378 คุณ บุษบา สมฤทธิ์
53 9041 คุณ ประกายแก้ว สุทธทรัพย์ทวี
54 9005 คุณ ประชุมพร สัตโยภาส (โอสถาพันธุ์)
55 8994 คุณ ปรีชา คูสวัสดิ์
56 8991 คุณ พล เชาวดำรงค์
57 8984 คุณ พูลสุข อาภาวัชรุตม์
58 9008 คุณ เพชรหงส์ โชติกอาภา
59 6971 คุณ ภาษิต ถาวรนันท์
60 869 คุณ มนตรี สุจริตพรชัยกุล
61 9063 คุณ มยุรี ชัยสิทธิกุล
62 8990 คุณ มลฤดี สุขชาตรี
63 8977 คุณ มลิวัลย์ ตันตราวัฒน์
64 9057 คุณ มัธยม นิภาเกษม
65 9011 คุณ มานี ตันติศิริรัตน์
66 904 คุณ มาโนช ริ้วสุวรรณ
67 8992 คุณ ยุพา ปานแก้ว
68 9003 คุณ รัศมี แซ่ฉั่ว
69 8955 คุณ เรวัต กาวีต๊ะ
70 7085 ดร. เรวัต ตันตยานนท์
71 8993 คุณ ลำดวน ภู่เจริญ
72 8144 คุณ วรพงศ์ นิยมค้า
73 8966 คุณ วราภรณ์ ญาณสาร
74 9029 รศ.ดร. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์
75 9006 คุณ วิทยา วิทยาศรัย
76 9014 คุณ วิพัฒน์ ชัยวงศ์
77 8997 คุณ วิมล จันทร์จิราวุฒิกุล
78 8989 คุณ วิลาวัณย์ เตธัญญวรากูล
79 9007 คุณ วุฒิชัย เชมนะสิริ
80 9009 คุณ ศรีสุรางค์ ลิขิตเอกราช
81 8972 คุณ ศิริลักษณ์ จันทรมานนท์
82 8976 คุณ สมจิตร คำปลอด
83 8960 คุณ สมถวิล ศรีขัติย์
84 9023 คุณ สมบูรณ์ บรรณศักดิ์
85 8953 คุณ สมยศ ยาสมุทร
86 8587 คุณ สมิง เก่าเจริญ
87 9387 คุณ สยุมพร ตรีพรหม
88 8986 คุณ สังคม บุตรรัตน์
89 7096 คุณ สัมพันธ์ ไชยเทพ
90 9048 คุณ สายพิณ สุรินทรามนต์
91 9025 คุณ สายสวรรค์ ตราชื่นต้อง
92 8998 คุณ สำราญ ทัศเกตุ
93 9052 คุณ สุชาดา เหล่ารักพงษ์
94 8964 คุณ สุทธัตถ์ วัณณสุทธางกูร
95 867 คุณ สุนทรทิพย์ จินตสิริ
96 8954 คุณ สุปราณี อำนวย
97 6500 คุณ สุพจน์ ตรีประลำ
98 8968 คุณ สุพรรณ วรวุฒิคุณชัย
99 8965 คุณ สุพรรณี ตันสกุล
100 9027 คุณ สุมาลี แซ่นิ้ม
101 8970 คุณ สุมาลี รัตนานุรักษ์
102 8148 คุณ สุรศักดิ์ ศุภวิทิตพัฒนา
103 6499 คุณ โสพัส สุวรรณยืน
104 9062 คุณ อดิศักดิ์ ใบเกษม
105 9013 คุณ อรอนงค์ โรจนเวทย์
106 8975 คุณ อรยพร ชิงชยานุรักษ์
107 9026 คุณ อังสนา เดชคำรณ
108 9036 คุณ อัญชลี สร้อยจาตุรนต์
109 9037 คุณ อัมพร เจริญบุญ พร
110 9018 คุณ อัมพา สุทธิจำรูญ
111 9020 คุณ อนุภาพ กล้าผจญ
112 8978 คุณ อาภรณ์ แจ่มแจ้ง
113 9064 คุณ อาภรณ์ อินแสง
114 8996 คุณ อำไพ ศรีบุญเรือง
115 9033 คุณ อุดม ฉั่วริยะกุล
116 8317 คุณ อุดมภัณฑ์ ฑลสุวรรณ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ