ชื่อรุ่น เข็ม ' 27 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 218 คน
# 2527M6 ประธานรุ่น : คุณวรุตม์ วัลลิภากร
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ กรพิพัฒน์ ปิติอมรเศรษฐ์
2 0 คุณ ดวงรัตน์ สุวมณ
3 13929 คุณ นครัตน์ มณีรัตน์ กบ
4 15581 คุณ นงลักษณ์ วาฤทธิ์ หนุ่ย
5 10892 คุณ นพดล เมฆรา บอย
6 14409 คุณ นรากรณ์ เทพวรรณ
7 11578 คุณ ณัฐวุฒิ ตะริโย
8 10912 คุณ นำชัย เศรษฐพานิชสกุล
9 10523 คุณ นิพจน์ อุ่นใจ
10 15552 คุณ นิรามัย คงขุนเทียน มุ้ย
11 15533 คุณ นิลุบล เกียรติอนันต์
12 10872 คุณ ณัฐ ค้ำกูล โจ
13 10818 คุณ ศราวุธ กลันทะกะสุวรรณ ต้อ
14 10863 คุณ นริศ ภุมรินทร์
15 10882 คุณ อานุภาพ คำวิเศษ ต้น
16 15550 คุณ กนกวรรณ(กษมน) ดวงจันทร์(อภิกิตติโชค)
17 15727 คุณ ลลิตา ทองสุวรรณ
18 14413 คุณ สันติ ศิริมา เบียร์
19 10895 คุณ อาวุธ สุทธิพงษ์
20 10893 คุณ ธีรยุทธ แมตติสัน
21 15521 คุณ กฤติกา ธราวิจิตรกุล อ้อ
22 15539 คุณ ธิพาจันทร์ คงศรีเจริญ (อริยะ)
23 15578 คุณ นพดล คงศรีเจริญ
24 10919 คุณ สมเกียรติ ธารธารานุกุล(แซ่โค้ว) แป๊ะ
25 15613 ร.อ.หญิง ปาริชาติ ณัยมาคำ(วีระศรีนารา)
26 0 คุณ ประกาย วุฒิสรรพ์(บุญเรือนยา)
27 0 คุณ เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล
28 13227 คุณ ปรีชา อ้นนาค
29 10877 นาย ศุภฤกษ์ ปั้นทอง
30 12779 คุณ ยุพชา วิจิตรศิลป์ บอย
31 11582 คุณ อัครพล ปิ่นสุวรรณ์ ตู่
32 12845 ว่าที่ พ.ต. อภิชาติ จินดามงคล หนู , แห้ง
33 15577 คุณ รุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ องุ่น
34 15563 พ.ต.ท. ปริญญา เพชรมี ปุย,ปริญญา
35 12857 คุณ เกรียงไกร เจริญผล (วันสนุก) เบิ้ม
36 15569 คุณ ดวงรัตน์ ชุติมา
37 15562 คุณ ทวิติยา บุนนาค(ชื่นตระกูล) ปู
38 12882 คุณ ธรรมธรณ์ จารุสวัสดิ์ อ๋อ
39 0 คุณ สาโรช มณีใส
40 15594 คุณ ประทุม ศศิธร(ชัยอาราม)
41 10840 คุณ ผูกพัน ทองสวัสดิ์ กิ๊ก
42 0 คุณ ภัคพล(ประภาส) ศิริรัตน์
43 15522 คุณ ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่
44 0 คุณ มารศรี ชัยวรวิทย์กุล หมวย
45 10802 คุณ วรุตม์ วัลลิภากร หมู , หนึ่ง
46 11537 คุณ วิสิฐ บรรจง กี้ , ต่าย
47 15596 คุณ ศกุณตลา อินถา(วงศ์คำฟูเจริญ) เล็ก
48 0 คุณ ศิริพร บุบผศิริ(ภิรมย์ใจ)
49 15582 คุณ สุมาลี กันจินะ แตน
50 12553 รศ.ดร. เอกรัฐ บุญเชียง
51 10820 คุณ ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์
52 15610 คุณ นุชนภา พนันตา
53 10839 พ.อ. พงศธร บุญฟู ตุ๊
54 15605 คุณ พรเทพ มาสถิตย์
55 0 คุณ วรรณวิมล ฮาตาโน่(เรืองสิริกุล)
56 12180 คุณ อนุชา บุปผาเวช
57 0 คุณ สุรพงษ์ หมั่นเพียร
58 15538 คุณ วราพร หมั่นเพียร(ตนานุภาคย์)
59 12713 คุณ อาณัติ บุญถึง
60 12768 คุณ พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ ตุ๋ย , ผี
61 15551 คุณ สุรีณา สุรกิจโกศล(แซ่ตั้ง) ชมพู่
62 15626 คุณ กมลรันต์ เจตน์วิทยาชาญ
63 15668 คุณ กรทิพย์ ตันตรานนท์
64 15534 คุณ กัลยา ชินาธิวร
65 15642 คุณ กิตติยา ระกิติ
66 10844 คุณ กิติ ภารดี ต้อม
67 11814 คุณ เกศกัณยา กาวิล
68 15643 คุณ ขนิษฐา คันธะวงศ์
69 11145 คุณ ขัตติพงษ์ มณีขัติ หล้าโต
70 15532 คุณ คมวุฒิ โนตานนท์
71 15544 คุณ จงจิตต์ ประเสริฐชีวะ(บัวล้อม) ปู , จุ๋น
72 15685 คุณ จงปรานี วงศ์ประเสริฐ
73 15695 คุณ จริยา จารุจินดา
74 10831 คุณ จักรพงษ์ สาณะเสน แพน
75 10846 คุณ จัตุรงค์ มังคลรังษี ดามพ์
76 15559 คุณ จามรี สถาพร
77 15675 คุณ จิตรา ลาวัลย์ชัยกุล
78 15611 คุณ จิราพร รุจิเรข
79 15541 คุณ จีระพันธ์ จันทรรัตน์
80 11778 คุณ เฉลิมชัย ศีติสาร ตุ่ย
81 13388 คุณ ชาญวุฒิ ไชยโรจน์ หนุ่ย
82 10857 คุณ ชาติขจร ตะเวทิพงศ์ ควาย
83 15186 คุณ ชุมพล กิตติคุณากร ใหญ่
84 15573 คุณ ณัฐพงศ์ ศรีเจริญ
85 15555 คุณ ณัฐิญา กาใหญ่
86 15547 คุณ ดรุณี โพธิ์เอี่ยม
87 15603 คุณ ดรุณี สวัสดิ์รังศรี
88 15519 คุณ ดลใจ ศรีวิชัยนันท์ หม่าว
89 15543 คุณ ดวงดาว ศรีบุญมา
90 15618 คุณ ตู้เพชร อาสาสรรพกิจ
91 10816 คุณ ทรงชัย คุณพัฒน์วัฒนา
92 13013 คุณ ทรงวุฒิ ศรีอุดม นกฮูก
93 15738 คุณ ทองพูล วิมานเพ็ชร
94 10819 คุณ ปิยวัช(ทิวากร) ชุ่มชูวัฒน์
95 10886 คุณ ธนากร มะโนจิตต์ หนุ่ย , พี่ใหญ่
96 10836 คุณ ธเนศ ชูเชิด
97 13484 คุณ ธรรมรัตน์ สิทธิโชติ
98 11623 คุณ ธารา นิมมานเหมินท์
99 15645 คุณ ธาริณี (ชนิกา) วงศ์วัชรอำพน (จึงวิสิฐธน) แอน
100 10833 คุณ ธีรวัฒน์ ลิขิตเสถียร จ๊าง
101 15201 คุณ ธีระภัทร นวลสนิท
102 14411 คุณ ชุมพล สังขปรีชา
103 10835 คุณ บัณฑิต เมธาชวลิตศีล
104 10852 คุณ แบร์ดฮาร์ด สุรินทร์ เพนธ์
105 10900 คุณ ปราการ ศรีอุทธา
106 10817 คุณ ปรีดา สมบูรณ์
107 13501 คุณ พงษ์เศวต เจริญใจ
108 11804 คุณ พิธี อุ้ยตระกูล
109 0 คุณ พิภพ หรั่งเล็ก
110 14455 คุณ ภควันต์ โอสถากุล
111 10801 คุณ มนต์ บุญพรหม
112 12863 คุณ ยงยศ ตั้งตระกูล
113 0 คุณ วัชรินทร์ สุขมงคลเจริญ ต๋อง
114 10810 คุณ วาทิต ลีฬหาชีวะ
115 10823 คุณ วิทยา ศรีสม
116 12741 คุณ สมพล จิตตะนิธิ โหนก
117 10829 พ.อ. สราวุธ ประเสริฐชีวะ โต้ง
118 10808 คุณ สามารถ คำณพัฒน์
119 0 คุณ สุขุม กันธิยะ หนูผี
120 12754 คุณ สุดอำนาจ ธรรมชัย หล้า
121 10803 คุณ อนรรฆพร คันธาทิพย์ กิ้งงิ้ง
122 12784 คุณ อนุสรณ์ ปัญญาฟู
123 15570 คุณ วรินทร(นฤพิศ) จุ้ยวรมิตร์(สมบุญมา) แนน
124 0 คุณ สุภาพร อรรถปรียางกูร แมว
125 0 คุณ วิลาสินี มุนีเวช ลูกบี
126 0 คุณ ไพฑูรย์ ล้อมมณีถาวร
127 0 คุณ วันทนีย์ เตียวไพบูลย์
128 0 คุณ สมศักดิ์ แซ่โค้ว
129 15623 คุณ มยุรา ธรรมรักษ์
130 15704 นาย บุญเที่ยง แก้วเสมอ เที่ยง
131 0 คุณ กมลทิพย์ เชาวนพูนผล
132 10809 คุณ กอบชัย อุชชิน
133 0 คุณ เฉลิมพล ขันทอง
134 0 คุณ เฉลิมเกียรติ ชมชัย
135 0 คุณ ณรงค์ ช่วยเหลือ
136 0 คุณ บุษกร สุริยสาร
137 0 คุณ บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์
138 0 คุณ ประพิมพร ดีสวัสดิ์
139 15647 คุณ ปาริชาติ ศีละวงษ์เสรี
140 0 คุณ พัชรี หอมนาน
141 0 คุณ พัชรมาศ สิทธิเสรีธาดา
142 0 คุณ พิมลมาส โพธิ์ทอง
143 0 คุณ พีระพงศ์ เลิศศรีมงคล
144 0 คุณ เพชรา จอมงาม
145 0 คุณ มยุรา ธรรมรักษ์
146 0 คุณ เมทินี อุ่มบางตลาด
147 0 คุณ รวีวรรณ บุรารักษ์
148 0 คุณ รุ้งดาว สกุลเขื่อน
149 0 คุณ วัฒนาพร พวงงาม(พวงสุวรรณ)
150 0 คุณ วัลลภา ไชยพงศ์
151 0 คุณ วิริยา สังข์วรรณะ
152 0 คุณ วีระยุทธ รุจิวัตร์
153 0 คุณ ศศิวิมล สังขปรีชา
154 0 คุณ ศมนฤทัย เจริญภักดี
155 0 คุณ ศิริพร โตวิจิตร
156 0 คุณ ศิริพร ศรีพลากิจ
157 0 คุณ ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
158 0 คุณ ศุรภี ฉัตรกันยารัตน์
159 0 คุณ สมพร โหละสุต
160 10842 คุณ สราวุฒิ องค์ไชย
161 13956 คุณ สวัสดิ์วงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
162 0 คุณ สุภัทร ติระชูศักดิ์
163 0 คุณ สุวพัชญ์ นาควัชระ
164 0 คุณ เสาวลักษณ์ ชั้นไพบูลย์
165 0 คุณ สุปราณี นิมมลรัตน์
166 0 คุณ หทัยทิพย์ ตียาภรณ์
167 0 คุณ อรพินท์ เตริยาภิรมย์
168 0 คุณ อรทัย ฟูแสง
169 0 คุณ อรวรรณ สุมนวิวัฒน์
170 0 คุณ อัญชลี คำเที่ยง
171 0 คุณ อุรารัตน์ วรรธนะจิตติกุล
172 15561 คุณ เพทาย เมฆี (ขวัญสุวรรณ) เงาะ
173 15602 คุณ นุชนารถ โรจนวิภาต (ตันจารุพันธ์) นุช
174 15516 นาย วิทยา เชาว์เจริญรัตน์ เล็ก
175 13988 คุณ บุรลักษณ์ ฉัตรวีระ อ๋า
176 10891 คุณ สุชาติ ผลประสิทธิ์
177 10797 นาย พิภพ ผลประเสริฐ อะตอม
178 0 คุณ นุชณัฐ ชูปัญญา แป๋ม
179 11789 คุณ วรศักดิ์ ยาวิละ เป็ด โดนัลดั๊ก
180 11834 คุณ เสกสรร วิริยา นาย
181 10906 คุณ ปณิธาน วรรณศรี
182 10841 คุณ อัฏฐพล สุขถาวร ตือ
183 10903 คุณ รชต เดชะปราบต์ ต้น
184 10847 คุณ บุรณัชย์ ลิมจิตติ
185 10897 คุณ วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย ง้วง
186 10909 คุณ วีระพงษ์ นุกันยา เต่า
187 10914 คุณ ไพสิฐ ตียาภรณ์ ติ๊ก
188 15018 คุณ วีรยุทธ แผ่สุวรรณ
189 10811 คุณ อลงกรณ์ อินถา เอ
190 10812 คุณ ศุภวิช มีผลกิจ อ๋อง
191 10821 คุณ นพพร ฝั้นแก้ว แม๊ก
192 10850 คุณ พีระพงษ์(พีระศักดิ์) ชินวัตร สปอร์ต
193 15579 คุณ อัครเดช อุบลกิจ
194 15606 คุณ เวชกร ฉัตรตระกูล
195 15614 คุณ มานพ ขันตี
196 15616 คุณ ภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ อ๋อง
197 15636 คุณ อนวัตน์ ศรีโอภาส
198 12835 คุณ อินทร นะที
199 12830 คุณ สาธิต ประเสริฐ โป้
200 11190 คุณ วุฒิพร กันธิยะ โป๊ะ
201 12569 นาย อภิชิต วงษ์พานิช โก้ (jack)
202 15662 คุณ วราลักษณ์ เศรษฐเสถียร ก้อย
203 15554 คุณ จารุลักษณ์ งามลักษณ์
204 15537 คุณ วิริยา จงรักษ์สัตย์
205 15575 คุณ วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร
206 15593 คุณ อทิยา คูหา
207 15681 คุณ อุบลวรรณ จารุพัฒนสิริกุล
208 15691 คุณ เรืองนัฐฌา(วรรณธนา) ไชยสิทธิเจริญ(มาลารัตน์) ตู่
209 15536 คุณ วีระเดช บัวแตก
210 15540 คุณ ศิริลักษณ์ แม้นรัตน์
211 15564 คุณ วรรณวิมล โกมลพิทักษ์พร กระแต
212 15553 คุณ วาสนา หน่อคำ
213 15659 คุณ พรทิพย์ อรุณเลิศพิทักษ์
214 15666 คุณ สันติ ทิพย์ประเสริฐ
215 15571 คุณ พัฒนา วงศ์แสน ต้อย
216 15557 คุณ ละอองทิพย์ ทุนกุล ๋ำืืJennifer
217 0 นางสาว อรชร เรือนคำ ปิ๋ม
218 0 นาง ศิริพร โหตรภวานนท์ (ศรีนวล) กุ้ง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ