ชื่อรุ่น ZODIAC ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 247 คน
# 2536M6 ประธานรุ่น : คุณปริญญา สิงห์ทองวรรณ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 20174 นาย วรราช วีรวงศ์ตระกูล
2 17467 คุณ ดารารัตน์ ลักษณ์ศิริ
3 22336 คุณ กนกพร สมเคราะห์
4 22360 คุณ กนกวรรณ กุลชาติชัย May
5 23109 คุณ กนกวรรณ คุณาวาณิชกุล
6 15328 นาย กรีชา ขัติประทุม เอ๋
7 22334 คุณ กฤต สุทธยาภรณ์
8 22365 คุณ กฤติยา บุญพรประเสริฐ
9 19365 คุณ กฤษฎา แสงวงค์วาณิชย์
10 22361 คุณ กอบบุญ ขวัญศรีวงค์
11 22379 คุณ กัญชลิกา มณีจักร
12 22356 คุณ กันยารัตน์ ทาบุญ ต้อม
13 23137 คุณ กัลยาณี แสงนภาวรรณ
14 15471 คุณ กานต์ สทรลักษณ์
15 22397 คุณ กานต์สุดา พรนิมิตร
16 22864 คุณ กิตตินธร อุนจะนำ
17 15468 คุณ กิตติพงศ์ ผู้วิจารณ์
18 15287 คุณ กิตติพงษ์ โชติชัยธนากร
19 15397 คุณ กิติพงษ์ เร่งถนอมทรัพย์
20 15220 คุณ กิติพล จี้วรรณ์
21 15412 คุณ กิติศักดิ์ วาสนาวิจิตร์
22 15390 คุณ เกียรติพงษ์ นันทะเสน
23 15349 คุณ คัมภีร์ บัณฑิตชีวะกุล
24 20387 คุณ กันย์ พันธ์กิ่งทองคำ
25 15293 คุณ กาจบัณฑิต ไชยทิพย์ เล็ก
26 22380 คุณ กิตติวรรณ กัลยาณมิตร
27 19372 คุณ คาลิด บินมะมิง
28 15324 คุณ จารุ ชุติมา
29 15290 คุณ จิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์ เจี๊ยบ
30 22316 คุณ จิราพร คงรอด
31 15404 คุณ เจริญพงษ์ ศิริเขตต์
32 23149 คุณ ชัชวิน วงปรีชา
33 22358 คุณ ดวงใจ ณ เชียงใหม่
34 22377 คุณ นิตรา บุญรังษี
35 15392 คุณ บวรเวทย์ ตันตรานนท์
36 15409 คุณ ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์
37 15736 คุณ ประวิทย์ ทองอุทัยศิริ เอ๋,เป็ด,แว่น
38 15219 คุณ ปริญญา สิงห์ทองวรรณ เฒ่า
39 22346 คุณ ปวีณา ถาปินตา
40 15442 คุณ พัฒนะ มงคลพันรธ์
41 15460 นาย พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ เก๋ง
42 15473 คุณ พิสิฐ มงคลแสงสุรีย์
43 15362 คุณ มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร์
44 20186 คุณ รัฐวัฒน์ สุทธิเนียม
45 22409 คุณ รัตติชัย รัตนสิริ
46 15502 คุณ ราชัน ศรีกุลชวาลา
47 22871 คุณ ลลิดา นพคุณ
48 22410 คุณ วนิชา ผาภูมิ
49 22378 คุณ วรัษยา ยากี
50 23138 คุณ วีณา พลอยทอง
51 22318 คุณ ศรพราหมณ์ วรอุไร
52 15217 ร.ต.อ. สหชาติ บัวเที่ยง (แมค/MacSaha) แมค , MacSaha
53 22320 นาง สิริพร ไชยวรรณ์ (งามเลิศรัตน์) ลี่
54 22425 คุณ อโนชา ปัญญามงคล
55 22341 คุณ อภิชญา อยุ่ยั่งยืน
56 15630 คุณ อรรณวินทร์ สุวรรณประเสริฐ
57 15455 คุณ อังกูร จันทรอินทร์
58 22357 คุณ อุบลวดี นิมมานเหมินท์
59 22319 คุณ งามพร้อม ไทยมี
60 22374 คุณ จรรยารักษ์ แก้วหลวง
61 22959 คุณ จักรินทร์ จันทรสมา
62 23016 คุณ จันทร์จิรา วงษ์เรียบ
63 22306 คุณ จารุวรรณ์ ชะตาคำ(อริยะเครือ) เก๋
64 22418 คุณ จิตติมา จันทนะมาฬะกะ
65 22407 คุณ จิตติมา วุฒิอิ่น
66 23115 คุณ จิรดา ลิ้มสุวรรณ
67 22867 คุณ จุฑาทิพย์ จำนวน
68 22428 คุณ จุฑารัตน์ แซ่เตีย
69 22352 คุณ จุไรลักษณ์ ศรีธิวงศ์ จิ๋ม
70 15302 คุณ ฉัตรชัย วิกุล หนุ่ย
71 17384 คุณ ฉันทวัฒน์ เสาร์สุวรรณ
72 15377 คุณ เฉลิมศักดิ์ สุขะศิริ
73 22401 คุณ ชนกภัทร์ เมืองมูล
74 23018 คุณ ชมพูนุท มณีกาญจน์ นุท
75 15499 ว่าที่ร.ต. ชัยวัฒน์ มิ่งขวัญ เบิร์ด
76 22384 คุณ ชาร์มิลา เสรี
77 15383 คุณ ชินภัทร์ สมุทรทัย
78 22390 คุณ ชูชาติ สุวุฒิ
79 22369 คุณ ญาณิน พิมพิสุทธิ์
80 15495 คุณ ฐปน โอสถาพันธุ์
81 23133 คุณ ปาณิศา ตันติวิทยากร Jay
82 22385 คุณ ฐิติมา ไตรรัศมี
83 15660 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ แก้วมา
84 22415 คุณ ณรัชต์ เรืองยศ
85 22339 คุณ ณัฎฐิณี ตุวานนท์ ก้อย
86 20170 คุณ ณัฏฐ์ ยาศิรินทร์
87 22350 คุณ ณัฏฐกานต์ ทรายข้าว
88 15388 คุณ ณัฐ เจียงวรรธนะ
89 20185 คุณ ณัฐวุฒิ เอมหฤทัย
90 22429 คุณ ดรุณี ชุมพล
91 23024 คุณ ดวงทิพย์ ศิริกาญจนารักษ์ ทิพย์
92 22368 คุณ ดุษณี อนันต์อาษาพงศ์
93 15370 คุณ โดม โพธิกานนท์
94 23807 คุณ ต้องจิต พงษ์เพียจันทร์
95 20171 คุณ ไตรย์รัตน์ สุวรรณวลัยกร
96 15364 คุณ ไตรรัตน์ บุญยะประภา
97 19399 คุณ ทนงศักดิ์ บุญสม
98 15420 คุณ ทองรัก พัวพรสวรรค์(ฐาณ์ภูมิ) sam
99 22343 คุณ ทักษพร ธีรธำรง
100 22359 คุณ ทัศนีย์ สุวรรณชมภู
101 15513 คุณ ธนะชัย สุวรรณาภา
102 15622 คุณ ธนา พัฒนวีระกิจ
103 18593 คุณ ธรณินทร์ เวศอุไร
104 22393 คุณ ธวัชชัย ดาวสดใส
105 23130 คุณ ปัณนิกา ค็อตเทอริล ๋ำJessica
106 22324 คุณ ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว
107 22312 คุณ ธารินี ดวงมาลา
108 15339 คุณ ธีรชัย สมุทคุปติ์
109 15329 คุณ ธีรสันติ์ นิยมสัตย์
110 15479 คุณ นพ คัคนานตดิลก
111 20176 คุณ นพดล จึงอยู่สุข ใหม่
112 23006 คุณ นพมาศ มุ่งวิริยะ
113 22363 คุณ นภัค วัฒนคุณ
114 22398 คุณ น้อย แซ่อิว
115 20187 คุณ นิทัศน์ เกษมพิทยาธร
116 15360 คุณ นินนาท ไชยาพันธุ์
117 22872 คุณ พิมพ์พิชชา คำกัน Batt
118 15628 คุณ บรรเจิด เพชรอำไพ โจ
119 20161 คุณ บุญยฤทธิ์ นันทขว้าง
120 22414 คุณ บุณฑริก วิชาเจริญ
121 15213 คุณ ปฏิภาณ อรุณประดิษฐ์
122 23140 คุณ ปภัสสร เฉลิมวัฒนานนท์
123 22362 คุณ ประกายมุกด์ สาหร่ายทอง
124 22308 คุณ ประกายวรรณ ไชยวงค์
125 19332 คุณ ประชา บริพันธกุล
126 22347 คุณ ประชุมพร อีควิด
127 15270 คุณ ประสิทธิชัย เพชรโรจน์
128 22862 คุณ ปรารถนา ดงหงษ์
129 22989 คุณ ปรียาภรณ์ สีหะวงศ์
130 22332 คุณ ปวันรัตน์ ตนานนท์ หวาน
131 22998 คุณ ปวีณา ธีรวัฒนมนตรี
132 22325 คุณ ปวีณา ลีลาสถาพร
133 22996 คุณ ปัทมาพร เรี่ยมพานิชย์
134 15375 คุณ ปาณสาร นวลอุทัย
135 22863 คุณ ปาณิศา ทองกอบเพชร
136 22327 คุณ ปาริชาต เหล่าพราหมณ์
137 22988 คุณ ปิยปิตตา รวมเมฆ
138 22879 คุณ ปิยะลักษณ์ โตสิตารัตน์
139 22868 คุณ พจนา พิชิตปัจจา
140 23151 คุณ พรรณทิพา เพชรดี
141 15512 คุณ พัฒน์ เลิศทัศนีย์
142 15352 คุณ พันธุ์ปิติ ณ เชียงใหม่
143 15363 คุณ พิสิฐ ราชอภัย
144 22394 คุณ พุทธิไกร วิบูลย์สันติ
145 22313 คุณ เพ็ญพรรณ ตันฑเมืองยศ
146 22355 คุณ โพธิรัตน์ ตัณมุขยกุล
147 15472 คุณ ไพโรจน์ รุ่งวรกุล FIRST
148 22873 คุณ ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
149 22366 คุณ ภัคสิริ สินไชยกิจ
150 15277 คุณ ภัทรชาญ วินิจฉัยกุล
151 15338 คุณ ภัทรพงศ์ ศรีสมบัติ
152 15356 คุณ ภาติยะ พัฒนาศักดิ์
153 22876 คุณ มณฑาทิพย์ ผู้มีคุณ
154 22330 คุณ มัลลิกา ร่วมพิทักษ์กุล อ้อน
155 22373 คุณ มาลี แซ่กู่
156 15265 คุณ ยศศิริ ศีละวงษ์เสรี
157 15308 ร.ต.ท. ยุทธการ เมธา แม็ค / Mc
158 21121 น.พ. คทาวุธ ดีปรีชา เค
159 22314 คุณ รวิวรรณ ธนะชัยขันธ์ ส้ม
160 22878 คุณ ระวิ อบบุญ
161 22865 คุณ รัชนีวรรณ ตุ่นคำ
162 22315 คุณ ฤทธิรณ ชำนาญ
163 22309 คุณ ลานนา ทรัพย์เย็น
164 15384 คุณ ลูกปืน ศิลปิกุล
165 15227 คุณ วชิรกานต์ เบญจวัฒนวงศ์ ออด
166 15285 คุณ วรงค์ รอดเจริญ
167 22987 คุณ วรรณภรณ์ จามรมาน
168 15353 คุณ วรวุฒิ เวชกิจ
169 23830 คุณ วรินยา วิทยานุกูลลักษณ์
170 15253 นาย วรุณสิริ สุจินดา ชาย
171 22877 คุณ วลัยลักษณ์ ปฐมรังษิยังกุล
172 15507 คุณ วสันต์ ใจวัง
173 20178 คุณ วสันต์ พรหมสุวรรณ์
174 15334 คุณ วัชรพงษ์ ธงเงิน
175 23060 คุณ วัชระ บุญหนุน
176 22349 คุณ วัฒนาพร โพธิ
177 22335 คุณ วันวิสาข์ แผ่นทอง
178 17434 คุณ วารินทร์ ชาบรา
179 22422 คุณ วิชญา อินใจ
180 23042 คุณ วิชุพร เลาหกุล แนน
181 15433 คุณ วิทิต รังสิยานนท์ หนุ่ม
182 22328 คุณ วิน วิบุลสันติ
183 22870 คุณ วิไลรัตน์ เสียมภักดี
184 15248 คุณ วีร์ พวงเพิกศึก
185 22412 คุณ วีรชาญ นิมิตรวิลาส
186 22890 คุณ วีรวุฒิ ทิพย์กมล
187 15250 คุณ ศราวุธ ปัญญา
188 22991 คุณ ศรินยา พิทักษ์ทนต์
189 23043 คุณ ศศิพร สินเหลือ
190 19384 คุณ ศักดา กันจินะ
191 17362 คุณ ศิขริน อารยางกูร
192 22874 คุณ ศิรประภา จ่าปะคัง
193 22337 คุณ ศิริวรรณ อมรโชดก
194 17357 คุณ ศุภชัย ทยานุกูล
195 15274 คุณ ศุภชาติ ธีรธรรม ต้น...แต่ส่วนใหญ่จำได้ว่าจะชอบเรียกว่า หมอ
196 22353 คุณ ศุภดา พึ่งหิรัญ
197 16671 คุณ ศุภมิตร แซ่เชื้อ
198 15394 คุณ ศุภฤกษ์ เพชรปาณีวงศ์
199 15493 คุณ ศุภฤกษ์ เลิศลอย
200 21350 คุณ ศุภวัฒน์ นิรัตน์โชติมา
201 18662 คุณ เศกสรรพ์ ไม้เกตุ
202 20182 คุณ สมคิด กันธิยะ
203 22392 คุณ สมทรง เดชยุทธชัย
204 23007 คุณ สมภพ จูฑะพุทธิ
205 19404 คุณ สมศักดิ์ แซ่ลิ่ว
206 15263 คุณ สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ
207 22345 คุณ สรัสวดี อินทะเคหะ จิ๊บ
208 15402 คุณ สราวุธ สิงห์สันต์
209 22321 คุณ สราวุธ แสงสกุล
210 15451 คุณ สัญไชย ประภัศรานนท์
211 22351 คุณ สาวิตรี ทิพย์รัตน์
212 22413 คุณ สิรดี เจษฎาวัลย์
213 23059 คุณ สุกัญญา สุทธาวาสน์
214 23008 คุณ สุขุมาลี มณีใส
215 22416 คุณ สุจิตตา สุวรรณกุล
216 22875 คุณ สุดาลักษณ์ เทพปัญญา
217 22400 คุณ สุทธิพงศ์ พรหมเทศ
218 22992 คุณ สุภาพันธ์ ลิขิตปราชญ์กุล
219 23048 คุณ สุภาวัน คล้ายอักษร
220 22372 คุณ สุวิมล พุทธจรรยาวงศ์
221 23033 คุณ เสมอใจ ภู่ตระกูล
222 15428 คุณ เสริมกิจ ขยัน
223 15341 คุณ เสริมศักดิ์ วงศ์วิวัฒน์
224 22311 คุณ หวลคนึง จะวรรณะ
225 15358 คุณ หาญพล พลประอินทร์
226 15478 คุณ อดิเทพ ทิพนี
227 15436 คุณ อติเทพ เอี่ยมตระกูล
228 15348 คุณ อนุรักษ์ บรรณศักดิ์
229 23136 คุณ อรวรรณ มีเดช
230 23026 คุณ อริยาภรณ์ กุศล
231 23050 คุณ อริยาภรณ์ พิบูลอาลักษณ์
232 22423 คุณ อลิสรา จรัสพันธุ์กุล
233 22342 คุณ อังคณา สิทธิสันติกุล
234 21271 คุณ อัธยา นวลอุทัย
235 22405 คุณ อิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
236 22426 คุณ อิสยาภรณ์ ธเนศวโรดม
237 15399 คุณ อุดมศักดิ์ กำไลเพ็ชร์
238 22307 คุณ อุ่นจิตต์ เจตจำนงค์
239 15264 คุณ เอกชัย ลิขิตตระกูลวงศ์
240 18572 คุณ ไพโรจน์ ศรีผดุงกุล yai
241 22333 คุณ ลัชชา สุวณิชย์ ต้อง
242 22411 คุณ จิตติพล อัศวถาวรวานิช
243 23029 คุณ นพมาศ ประสพโชคชัย
244 15222 นาย นเรศ ชุ่มใจ
245 22382 คุณ วรัปสร สุนทรสิงห์
246 15432 นาย เจตวินิจ รัตนพานี เอ้
247 15393 คุณ ภคมินทร์ เศวต
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ