ชื่อรุ่น CONSTANCIA ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 570 คน
# 2550M3 ประธานรุ่น : คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ทศพร ศิริภัญญารักษ์
2 0 คุณ รุจ สุดใจ
3 26971 คุณ วสุ วัฒนาฤดี yam
4 27140 คุณ สุภาษิต ชินวงค์
5 27657 คุณ ปณาลี อุประดิษฐ์ น้ำ
6 27658 คุณ ปณัตถกร กตัญญู นัท
7 27660 คุณ จิรายุส ปัญญาฟู เจ
8 27661 คุณ จักรกฤษณ์ ธรรมจินดา แชมป์
9 27662 คุณ รัชฎาภรณ์ บัวเย็น ฟ้า
10 27663 คุณ ปรีดา เจียระนัยปรีดา
11 27664 คุณ นารีนาถ ศิริวิสูตร ป้อน
12 27667 คุณ พงศพร ศรีเชียงราย อาร์มมี่
13 27668 คุณ จเรวิทย์ ยะสมจิตร์ bubble
14 27670 คุณ พีชรัช อารีย์หนู พีร์
15 27671 คุณ ณฐพร มณีวรรณ น้ำ
16 27672 คุณ ณัฐพงศ์ วุฒิ ปอนด์
17 27673 คุณ สุกฤษฎิ์ กาญจนมุสิก Good
18 27674 คุณ วสภรณ์ ส่งวิสุทธิ์ JOY
19 27675 คุณ ปาริฉัตร แสนสม
20 27676 คุณ ปาลิดา อุทยาวลี May
21 27678 คุณ ชวิศ ลือชัย pea
22 27679 คุณ พีรดา เธียรสิริ น้ำ
23 27681 คุณ ณัฏฐ์ กนกแสนไพศาล นัท
24 27682 คุณ พรชนก จันทร์เพ็ญ บีม
25 27683 คุณ กัญฐิกา คำณพัฒน์ Mine
26 27684 คุณ พงศกร ฟูเต็มวงค์ iim
27 27685 คุณ วิรุฬห์ พันธจักร ปิ๊ง
28 27686 คุณ ตุลลวัฒน์ เกตุวราภรณ์ กอล์ฟ
29 27687 คุณ พงศภัค สิริรัตน์บรรจง kang
30 27688 คุณ บวรภัค ณ เชียงใหม่ นิก
31 27689 คุณ ปริญญ์ นิมมานเหมินท์ Nook
32 27691 คุณ รวิภรณ์ กฤตธรรม ปาย
33 27692 คุณ ศิริลักษณ์ คำประพันธ์ Nine
34 27693 คุณ ธีรศักดิ์ เพ็งประเสริฐ JJ
35 27694 คุณ ลักษิกา มณีสงฆ์ Pie
36 27695 คุณ ณัฐธิดา ฟูจิวารา โด
37 27696 คุณ สาริษฐ์ ปทุมาสูตร เบน
38 27697 คุณ ณิชาภัทร เจษฎาพันธ์ ขวัญ
39 27698 คุณ ศศิพัชร นกมีรอด ตาต้า
40 27699 คุณ ภัทร์สิริ กฤษณุรักษ์ เฟิร์น
41 27700 คุณ พลณภัส โพธิยา jung
42 27701 คุณ ปาณิศา สุภารัตน์ Mudmee
43 27702 คุณ วศินี ศรีนายก ked
44 27703 คุณ ศศิมล บุญศรี แตงโม
45 27704 คุณ วิรดา คุณะไชยโชติ ปิง
46 27705 คุณ นันทกร มงคล พริก
47 27707 คุณ รัฐพงศ์ ใจกล้า Earth
48 27709 คุณ ณัฐวัฒน์ สุวรรณวิทย์ บอส
49 27710 คุณ นที วารีย์ กิซซา
50 27711 คุณ ตุลยา เมืองลือ ปาล์มี่
51 27712 คุณ อาภา คุณธรรมสถาพร
52 27713 คุณ เพ็ญศิรินทร์ ศรีมงคล แวน
53 27714 คุณ จิรเมธ มงคลไชยสิทธิ์
54 27715 คุณ ทัชชกร ใช้ไม่หมด Aey
55 27716 คุณ พชรวัช กระจ่างพันธ์ eight
56 27717 คุณ มาริษา เยาวภาคย์โสภณ Nam
57 27718 คุณ พริมา ศิริธร อีฟ
58 27719 คุณ รักษิต กันไพเราะ
59 27720 คุณ นรวัฒน์ พันธุวงษ์ ต๊อด
60 27721 คุณ พิมพ์วิไล กิจจนะพานิช วุ้น
61 27722 คุณ ณภัทร เจริญสันติ
62 27723 คุณ กานต์ เวโรจน์ ออม
63 27725 คุณ นนทวิช ศิลมัย toto
64 27726 คุณ ขวัญชนก์ ศรีวิเชษฐ์ james
65 27727 คุณ ธีรารัตน์ ตันติศักดิ์ ไนซ์
66 27728 คุณ สุภัสรา แผ่นชัยภูมิ บลู
67 27729 คุณ จุฑาทิพย์ ประดับศรีเดช Cherry
68 27730 คุณ มนัญชยา ปินตา ป๊อป
69 27732 คุณ เสฏฐวุฒิ กล้าหาญ กอล์ฟ
70 27733 คุณ ปัทม์มาลา บุญเดช Pat
71 27734 คุณ วาริช ภู่พงศ์ศักดิ์ มาร์ค
72 27735 คุณ บัวบูชา นาคปรีชา
73 27736 คุณ ธนดล จงรักษ์สัตย์ ผิงผิง
74 27737 คุณ ภาณุวัฒน์ กิตติวาณิชย์ TuM
75 27738 คุณ อรรฆพร ศรีบุญเรือง Prem
76 27739 คุณ วัชรพงษ์ ดิลกจรรยา โดนัท
77 27740 คุณ เบญจมาศ ติกอภิชาติ Chompoo
78 27741 คุณ ภาวิช วัฒนวาณิชกร กอล์ฟ
79 27742 คุณ วีรวัส ธุวธนานุรักษ์ บุ๊ค
80 27743 คุณ กิตติพงศ์ ชัยสาร kong
81 27744 คุณ ลักษณ์สุดา สุวรรณมาลิก Phudoi
82 27745 คุณ กฤษฏิกรณ์ หุตามัย เม่น
83 27746 คุณ ลลิต อรุณฤทธิเดชา ปอย
84 27747 คุณ ณัฐพล คำมาลูน กอฟ
85 27748 คุณ สบันงา มหาวงค์ ซออู้
86 27749 คุณ ดนุพงษ์ ชัยอริยะกุล ท๊อป
87 27751 คุณ วรันธร พานิช ploy
88 27752 คุณ ธีรภัทร ลีมะสวัสดิ์ ใหม่
89 27753 คุณ อรวรรณ ปินตาคำ Fon
90 27754 คุณ ภาคภูมิ ชยางคานนท์ อาร์ม
91 27755 คุณ ภัชวรรณ แก้วใจดี Proud-พราว
92 27756 คุณ พนิตา ศิริเกษร ซีตรอง
93 27757 คุณ เสฏฐนันท์ ทาเขียว กัน
94 27758 คุณ หทัยรัตน์ วิชาจารย์ Tangkwa
95 27759 คุณ รัชนีกร แสนสุข พิมพ์
96 27760 คุณ กิตติพงศ์ แก้วบุญเรือง น๊อค
97 27761 คุณ กัลย์สุดา อุ่นเมือง กระแต
98 27762 คุณ จิรภัทร แสงมีอานุภาพ
99 27763 คุณ จุฑาลักษณ์ สายแปง บี
100 27764 คุณ พิทักษ์ คำนนท์คอม แจ็ค
101 27765 คุณ ทวีศักดิ์ ทาสุธะ art
102 27766 คุณ รุ่งทิพย์ อัคนิยาน ออม
103 27767 คุณ ปฏิญญา มณเฑียร ดอกคูน
104 27768 คุณ พรจิตติ เกลอดู tuey
105 27770 คุณ อิทธิพร กลันทะกะสุวรรณ จุ๊บแจง
106 27772 คุณ ฉันทชา คลังวิเชียร มิ้ว
107 27774 คุณ เกื้อกรุณา พวงแก้ว prim
108 27775 คุณ อวิรุทธ์ อิสระพนาชีวิน dew
109 27776 คุณ ศิริพจน์ ศรีวิรัตน์ เฟียต
110 27777 คุณ ภากร วรรโณทัย Ben
111 27778 คุณ ประทีป วรรณเลิศ ต้น
112 27779 คุณ ณัชดนัย ยะอนันต์ นิกกี้
113 27780 คุณ ขจีวรรณ อุดมโสภกิจ ชมพู่
114 27782 คุณ ธิติพร โกธรรม Toon
115 27783 คุณ จิรายุ มงคล
116 27784 คุณ พัชราภรณ์ พรหมพันธกรณ์ porn
117 27786 คุณ ภัทรสุดา คำประพันธ์ จ๋าจ้า JaJa
118 27787 คุณ สุรชาติ ยาวิราช ฮง
119 27788 คุณ จิรวรรธ ทาริยะ ก้าว
120 27789 คุณ ดิศราพร ปัญญาคม ดิว (Dew)
121 27790 คุณ ภานุพันธ์ ดุมคำ Mike
122 27791 คุณ ชานัตตา เทพจันทร์
123 27792 คุณ ธนพัฒน์ พวะกุล เเย็บ
124 27793 คุณ ไพบูลย์ เรืองไรโกเมน โชติ
125 27794 คุณ ภรัณยา พิมสาร จิว
126 27795 คุณ กมลณัฐ บุบผศิริ
127 27796 คุณ สถาพร รังษี
128 27797 คุณ รชต ธนัญชัย Te
129 27798 คุณ วราพร ศรีวิสุทธิ์
130 27799 คุณ อานนท์ ศักดิ์เรืองแมน นนท์
131 27800 คุณ อรอุมา มั่งมูล apple
132 27801 คุณ พฤทธา สุขพันธ์
133 27803 คุณ พัฒนพงษ์ ชัยทัศน์
134 27804 คุณ ช้องนาง ปรีชาเจริญศิลป์ imp(อิ๊ม)
135 27805 คุณ ภัทรพร จิตนาน ปอ
136 27807 คุณ กนกวรรณ วินิจกุล
137 27808 คุณ วิภาวี ขัติยะ เชียร์
138 27809 คุณ ปฐมพงษ์ ธนะสาร ต่อ
139 27810 คุณ เดชาวัต ปันอินทร์ DoNuT
140 27811 คุณ วิทวัส ท้าวคำลือ มาร์ค
141 27812 คุณ พิชามญชุ์ หาญเจริญกิจ
142 27813 คุณ ศิวาภรณ์ พิมพิสาร ออย
143 27814 คุณ เมธาวี อินต๊ะพิงค์ pingpong
144 27815 คุณ ณัฐนันท์ ตรีเอกานุภาพ EVE
145 27818 คุณ แววรัสมี กันจินะ แพร
146 27819 คุณ วรินยุพา อุดมศรี ลิลลี่
147 27820 คุณ มาตุหทัย เกตุเกล้า ลิตเติ้ล
148 27821 คุณ สุชาวิชย์ ชมชื่น
149 27822 คุณ กมลรัตน์ สมบูรณ์ เอ้
150 27823 คุณ ภาลิตา ต.เจริญ
151 27824 คุณ ธนกฤต มังตรีสรรค์ เติ้ง
152 27825 คุณ ณัฐวดี วณิชย์อนันตกุล nun
153 27826 คุณ สุรชา มะตะโก Liang
154 27827 คุณ ภานุพงษ์ เสาร์เจริญ Jame
155 27828 คุณ ชนิกานต์ นุตรวงษ์ บุ๊ค
156 27830 คุณ นันทิกานต์ เดชวงศ์ญา ใบเตย
157 27831 คุณ พรเทวา พันธุรพงศ์ เป้
158 27832 คุณ รัชพล เลิศวิชา รอง
159 27833 คุณ เฉลิมรัตน์ ซื่อเจริญกิจ
160 27834 คุณ พงศธร ถาวร
161 27835 คุณ กฤตธี นันทมานพ ที
162 27836 คุณ ชุติกาญจน์ ตุ่นคำ Bow
163 27838 คุณ บุญสิตา กิติคุณ บีม
164 27840 คุณ พสิษฐ์ โขงสนั่น ฟิล์ม
165 27841 คุณ นทีพร ศิริโหราชัย Kumpor
166 27842 คุณ พิมพ์พิสุทธิ์ ญี่นาง ann
167 27843 คุณ แก้วตา เทพวรรณ์ ฝ้าย
168 27846 คุณ เขตไท พูลลาภ โด่ง
169 27849 คุณ ธันยวัฒน์ ภานุโศภิษฐ์ อู๋
170 27850 คุณ ฐิติรัตน์ สายศร
171 27851 คุณ สรร สุรินทร์วงศ์ ไฟท์
172 27852 คุณ มาริสา นิลโขง มดตะนอย
173 27853 คุณ ปฏิภาณ ไตรบุญรักษ์ benz
174 27854 คุณ ศิริฉาย บุญฤทธิ์ โบว์
175 27855 คุณ ปราญชลี นรสิงห์ มีน
176 27857 คุณ รัชฎากรณ์ อ้ายเจริญ Mew
177 27858 คุณ ธันยบูรณ์ จันทราวงศ์ โอ๋
178 27859 คุณ ไกรภพ ปินตาธรรม โบ๊ท
179 27860 คุณ ศุภชัย เหล่าปราณีชน junior
180 27862 คุณ ฐาปนี อยู่เป็นสุข ริน
181 27863 คุณ นิสรีน วัชระสกลพงษ์ Nisdy
182 27864 คุณ สิทธิศักดิ์ สุวรรณโสภณ Tiktok
183 27865 คุณ ลานนาไทย สัยเจริญ ฟ้า
184 27866 คุณ รพีพัฒน์ จอมธิ พี
185 27867 คุณ กฤษณพงษ์ ศรีวิรัตน์ ปังปอนด์
186 27868 คุณ ภาคภูมิ ตุ้มทอง
187 27869 คุณ จารุวรรณ จูฑะพุทธิ Aom
188 27870 คุณ เสฏฐวุฒิ อุดาการ แป๊บ
189 27871 คุณ กวินนุช มณีวรรณ์ Joy
190 27872 คุณ เอกอาทิตย์ ดรุณรัศมี เอก
191 27874 คุณ อุมาพร สมพินิจ Aom
192 27875 คุณ อภิญญา ฟู่เจริญ aom
193 27876 คุณ รัชพงศ์ ชัยรัตน์ Bonus
194 27877 คุณ โอม วิลาสเดชานนท์
195 27878 คุณ ภาณุพันธุ์ พงศ์อุดม ตะวัน
196 27879 คุณ ภักดี อะทุน
197 27882 คุณ ณฐกร ภักดี ก็อต
198 27883 คุณ ชวิศา เวชชากุล ไหม
199 27884 คุณ อัจฉราภรณ์ ศักดาวงศ์เสรี พิม
200 27885 คุณ นัทธมน กันเขตต์
201 27886 คุณ อฤทธิพร จันทรา เล็ก
202 27887 คุณ ศุภัสสรา กันทะมาลา G u K i k
203 27888 คุณ ศรณ์ สิงหราชวราพันธ์ Baybart
204 27889 คุณ เกียรติภูมิ สายไทย เต้
205 27890 คุณ โกลัญญา กังวาลยศศักดิ์ Looktan
206 27891 คุณ บารมี ใหม่จันทร์
207 27893 คุณ พีรพล เมืองใจ JIMMY
208 27895 คุณ ธัชชา ศรีเบญจรัตน์
209 27896 คุณ จิรายุส เครือยั่งยืน เจษ
210 27897 คุณ ณัฐนันท์ สุวรรณเรือง pond
211 27898 คุณ ณัฐพันธ์ สมสวาท Gang
212 27899 คุณ พรนัชชา ชยางคานนท์ Tarn
213 27900 คุณ ฉัตรพี เดือนโชติ fame
214 27901 คุณ กฤตธี เสโลห์ Guy
215 27904 คุณ ปณพันธ์ อุดม ยีสต์
216 27905 คุณ จิรารัตน์ คำรินทร์ แนน
217 27906 คุณ ธนดล โพธิ์แต่ง aop
218 27907 คุณ ศรัณยู เลาวกุล boss
219 27908 คุณ ปราการ กล่อมสังข์ กานต์
220 27909 คุณ พงศกร น้อยมูล MINT
221 27910 คุณ กุลวิชญ์ ศุภภาคิน yee
222 27911 คุณ พยุงมาศ เชื้อสะอาด
223 27912 คุณ ณัฐธิดา พลเดช kat
224 27914 คุณ กฤษฏิ์ ปัญธิญา บอส
225 27916 คุณ เอกภาพ ปาวิน KEN
226 27917 คุณ ศรสวรรค์ จันทร์เงิน kook
227 27918 คุณ รัตนาพร หน่อเมือง โบว์
228 27920 คุณ เฉลิมพล เขียวทอง บี
229 27921 คุณ ธนัชพร แสงมณี ฟ้ามุ่ย
230 27922 คุณ อนันต์ ฆ้องชัย เปรม
231 27923 คุณ ณัฐสุดา กุลนารี นินจา
232 27924 คุณ อุดมพร แซ่หู อาจีณ
233 27926 คุณ ปองกานต์ มั่นอยู่ บี
234 27927 คุณ จิรวัตร ศรีรักษ์ Nung
235 27928 คุณ ชวน รินสิงห์แก้ว gaw
236 27929 คุณ ปฏิภาณ ศรีลิมปนนท์ เจ
237 27930 คุณ จิตราภรณ์ สายก้อนแก้ว
238 27932 นาย สัณหณัฐ กัลยาวงศ์ บอสซี่ (น้องอูฐ)
239 27934 คุณ อังคณา อภิวัน ฝน
240 27935 คุณ กมลลักขณ์ ฟองมูล พิม
241 27936 คุณ ตันหยง เจริญศรีวาณิช
242 27937 คุณ ณัฐณิชา ยาประเสริฐ มิว
243 27938 คุณ นิราวัลย์ จันทร์ฟู Ning
244 27939 คุณ กิตติคุณ โตยิ่งตระกูล ต้น
245 27940 คุณ รูธจรีพร ขันทะสีมา
246 27943 คุณ หทัยชนก ธินนท์ แป้ง
247 27944 คุณ ภัทรธีรา หวังวนกุล MILK
248 27945 คุณ พนิตธิดา พิชัยศรทัต June
249 27946 คุณ สาริศ เลิศพฤกษ์ Mac
250 27947 คุณ โชคหิรัญ หิรัญรัตน์ Champ
251 27948 คุณ อภิญญา สละ FERN
252 27950 คุณ ธิพติกานต์ พัฒนจันทร์ Pear
253 27951 คุณ วรรณศิริ วรรณศรี ออมสิน
254 27952 คุณ ปริญญ์ ประสนธิ์ Tor
255 27953 คุณ ชวพล คันธวงค์
256 27954 คุณ เวธกา ศิริณุพงษานันท์ ปอ
257 27956 คุณ พนัส เกษฤทธิ์ nut
258 27957 คุณ ภาวิดา พรหมชนะ มีน
259 27958 คุณ ธนัตถ์ภรณ์ วิรัชวิสิฐ บุ๋น
260 27959 คุณ รพีพรรณ มงคลรัตน์ ไอซ์
261 27960 คุณ ศรราม ธนะชัยขันธ์ cake
262 27961 คุณ จินต์จุฑา สร้อยมะโน แจน
263 27963 คุณ กัญญาณัฐ สิทธิศุภเศรษฐ์ min ( มิญญ์)
264 27965 คุณ หทัยพร นพคุณ มิลค์
265 27966 คุณ ก่อ ทักษิณสุข ก่อ
266 28008 คุณ คุณนิธิ อินทะพันธุ์ เจแปน
267 28043 คุณ ปริญญวัฒน์ ตันไพจิตร โดโด้
268 28044 คุณ ณัทสรณ์ คันธราษฎร์ Aut
269 28046 คุณ ชูเกียรติ พุดซา Peach
270 28047 คุณ วิทวัส ต้นภู Mos
271 28051 คุณ เวชพิสิฎ ทรงคำ { B } E S [ T ]
272 28052 คุณ ภัทรพล ยอดพิชัย JaME
273 28054 คุณ กฤตภาส หาญวงษ์ กอล์ฟ
274 28057 คุณ ธนชนม์ อุทัยบุตร ตาว
275 28058 คุณ กมลภพ แสงปัญญา อ้น
276 28059 คุณ กันต์ เลิศจรรยารักษ์ พีช
277 28060 คุณ ชิษณุพงศ์ แก้วคำ NICE
278 28061 คุณ รัตตระกูล นารินทร์ dream
279 28062 คุณ ศุภพงศ์ ไคร้วงษ์ ต่อ
280 28063 คุณ คุณาพงศ์ ธวัชวงศ์
281 28065 คุณ นนท์ปวิช เครือคำปลิว เครน
282 28066 คุณ สัตยา อินตานำ
283 28067 คุณ เกียรติกนก บุญแสน men
284 28068 คุณ ณัฐวุฒิ สุรชาติชัยกุล เบนซ์
285 28069 คุณ จักรกฤช ณ ลำพูน Peace
286 28070 คุณ พิศลย์ โอฬารไพโรจน์ เมษ
287 28071 คุณ วิทวัส ไชยพรมมา แบงค์
288 28072 คุณ ภูวิชญ์ เทพเทวิน Tan
289 28073 คุณ สุรพศ เพ็ชรศรี kla
290 28074 คุณ ณัฐพล ตุ้ยศรี ron
291 28076 คุณ สุพจน์ คำใจใส่ หนึ่ง
292 28077 คุณ อดิศร อินตารักษา
293 28078 คุณ นรนิติ นรปัญญา เก่ง
294 28079 คุณ ณัฐนันท์ พรหมสุข Nun
295 28081 คุณ ภิรวุฒิ อินทา Pom
296 28082 คุณ บัญชาการ แสนแปง ท็อป
297 28083 คุณ ศุภณัฐ กลั่นเรืองแสง
298 28085 คุณ กฤตภาส วงศ์ลาภพานิช
299 28086 คุณ กิตติ รุ่งวิเศษศรี Jong
300 28087 คุณ กิตติธัช รอดโพธิ์ทอง fame
301 28089 คุณ ชิราวุธ จันทร์ยวง Boss
302 28090 คุณ โยซึเก๊ะ โท๊ะมิซาวะ โยจัง
303 28091 คุณ ปรัชญา มานะกุลชัยคำ Pop
304 28092 คุณ สุรพศ ใจคม Yah
305 28093 คุณ พีรพงษ์ เติมมงคลชัย พี
306 28094 คุณ ธนากรณ์ จันทร์ฝั้น อ้วน
307 28095 คุณ ชนกันต์ บุญญะ
308 28096 คุณ ณัฐพงษ์ ไฝ่บุญ tum
309 28097 คุณ สถาพร ไทยกัน Toy
310 28098 คุณ สาริน กัมปนาทแสนยากร palm
311 28099 คุณ นันทพัทธ์ เรืองนพสิทธิ์ อ๋อง
312 28100 คุณ ธนพัฒน์ แสงวัฒนะรัตน์ โอม (Ohm)
313 28101 คุณ ณภัทร บุญสูง กานต์
314 28102 คุณ ปรัชญาวัฒน์ เทาเซ็ง pp
315 28103 คุณ อิทธิกร นิธิศิรกุล
316 28104 คุณ ภูริพันธ์ เนตรอนงค์ ต้น
317 28105 คุณ ภูริพร เนตรอนงค์ Tong
318 28106 คุณ ราชภัฏ ไกรกิจราษฎร์
319 28107 คุณ อานุภาพ อินทะชัย อาร์ม
320 28108 คุณ คณาธิป ฉายาทอง เบียร์
321 28109 คุณ พนา แสนสมบัติ Film
322 28110 คุณ ศรัณย์วัช ทิพย์หิรัญ ฟลุ๊ค
323 28111 คุณ สัญพิชา แสงจันทร์ พีช
324 28113 คุณ พงศธร เทพเสนา james
325 28114 คุณ อภินัทธ์ ตีระพฤติกุลชัย เบส
326 28115 คุณ สิริวัฒน์ เวชกิจ
327 28116 คุณ ฐิตากร แย้มเยื้อน กาย
328 28117 คุณ ณัฐกร พงศ์ตุ้ย Top
329 28119 คุณ วัฒนภูมิ อินทร์ตา Nice
330 28120 คุณ อนุวัฒน์ วรรณเลิศ
331 28122 คุณ ศุภนภ สายกองคำ
332 28123 คุณ อดิภัทร เมืองเกียง อ๋อง
333 28124 คุณ ณัฐพล ตียาลม Boom
334 28125 คุณ สุทธิพร กำปั่นทอง B_oO-m
335 28126 คุณ พงศ์พล ปาณสิริรังษี โจ้
336 28127 คุณ ธันวา ไชยราช
337 28129 คุณ พงษ์พัฒน์ พัฒนพงษ์ แจ๊ค
338 28130 คุณ จิรเมธ ยุววรรณ นัท
339 28131 คุณ ศิรสิทธิ์ แซ่โง้ว อ๊อฟ
340 28132 คุณ จักรพันธ์ คนหลวง แบค
341 28133 คุณ ศาตรินทร์ เหล็กนาพญา ken
342 28134 คุณ กษิดิ์เดช จันทร์นำ Earth
343 28135 คุณ สุขุมพัทธ์ ณ น่าน โยโย่
344 28136 คุณ กฤตพร เขียวฮ่าม แตงโม
345 28137 คุณ อมฤตา ติดผาย
346 28138 คุณ ศิริวรรณ หีบคำ น้าม Nam
347 28139 คุณ รัตนากร เนียมทรัพย์
348 28140 คุณ ฝ้ายแกมแพร แก้วหน่อวรรณ์ สมาย
349 28141 คุณ อตินุช ทิพยศักดิ์ ลูกไม้
350 28143 คุณ เพ็ญพิชชา แอนนานา พิม
351 28144 คุณ ภิญญดา ทองจำนงค์ มายด์
352 28145 คุณ อาทิตยา ฟูแสง เมย์
353 28146 คุณ อาภาวรรณ ธิมะโน นุ่น
354 28147 คุณ อริสา รุ่งเรืองธนะกิจ May
355 28149 คุณ กมลวรรณ ถานี มด
356 28150 คุณ อวิกา อนันต์ภัควัต แพร์
357 28153 คุณ นาดสินี ปัญญาวิภาส Yor
358 28154 คุณ ชาลิสา พระบาง น้องจ๋า
359 28155 คุณ ปิยะธิดา เค้าศรีวงษ์ หนึ่ง
360 28156 คุณ เบญจวรรณ มหาวันแจ่ม Aor
361 28157 คุณ บุณฑริกา บุญพิทักษ์ เจน
362 28158 คุณ สวรรยา ห่อทอง น้ำ
363 28159 คุณ นิสรีน แสวงศิริผล
364 28160 คุณ ศิริรัตน์ ศรีเพ็ชรวรรณดี เฟิร์น
365 28161 คุณ นริศรา ไชยชนะ ปุ๊กปิ๊ก
366 28162 คุณ อังคณา นาคม่วง ลูกปัธ
367 28163 คุณ กนกพร อรุณ ปอ
368 28164 คุณ ธัญญพร สถาพรนิรัติศัย ป่าน
369 28165 คุณ จิรัชยา อินทยศ shampoo
370 28166 คุณ สุดที่รัก จันทะศรี กุ๊ก
371 28167 คุณ ฉัตรฑริกา ไทยประสงค์ Chat
372 28168 คุณ ชมนภางค์ กฤตธรรม อิม
373 28169 คุณ วาสินี ปานซาง เอ๋ย
374 28170 คุณ อมรรัตน์ อรัญญี Aum
375 28171 คุณ จันทร์พิสุทธิ์ แสนสุวรรณ์ ฝ้าย
376 28172 คุณ นภัส ศรีดุรงคธรรมพ์ เฟิร์น
377 28173 คุณ วิศินี ปิงวงค์ บิว
378 28174 คุณ พิมพ์สุภา ผึ้งดำ น้ำฟ้า
379 28176 คุณ ณชาณา แสนภิบาล fang
380 28178 คุณ อัญชิสา อินทรสุวรรณ ตาล
381 28179 คุณ ฑนิสรา ศิริวัฒน์
382 28181 คุณ ธิดา ไคยฤทธิ์ Tak
383 28182 คุณ นภัสนันท์ ทรงพร namfar
384 28183 คุณ ศิริพร วุฒิเดช ส้ม
385 28184 คุณ ปนิดา อุ่นบ่อแฮ้ว เค้ก
386 28185 คุณ รยา ณ เชียงใหม่ ขิม
387 28186 คุณ พลอยพรรณ ภิรมย์ ploy
388 28187 คุณ ภัสราภรณ์ ชัยมงคล ink
389 28188 คุณ นุชรัตน์ อุญาณเส่ง ปาล์ม
390 28189 คุณ กนกวรรณ รักพงค์ กล้วย
391 28190 คุณ ดวงกมล บุญณวี kawfang
392 28191 คุณ ชนิกานต์ พิบูลย์ Aom
393 28192 คุณ ศุภกานต์ ว่องธนาการ แน็ค(knack)
394 28193 คุณ นภัสสร หมายยอด แนน
395 28325 คุณ ภัทร์พิชชา จึงสมบูรณานนท์ ไอซ์
396 28327 คุณ เชาวณัฐ สุขเข เชาว์
397 28331 คุณ อารยา อินทะพันธุ์
398 28336 คุณ ชนนิกานต์ สถาพรพัฒน์ พลอย
399 28338 คุณ ศุภกร นันทขว้าง กรุ๊ป
400 28347 คุณ ณัฐนนท์ สันติมโนกุล yoyo
401 28357 คุณ หฤทย์พร ใจคำ จ๋า
402 28358 คุณ แทนทอง รัถยาอนันต์
403 28360 คุณ ณัฐวัฒน์ ไชยวงค์ ก้อง
404 28361 คุณ ณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา ปอม
405 28363 คุณ ปรียาพร สมโพธิ์
406 28369 คุณ ณัท เจริญภักดี ณัท
407 28371 คุณ ศาสตรา ญาณสาร จิ้ง
408 28373 คุณ ภัทรานิษฐ์ สังข์ประสิทธิ์ Neat
409 28378 คุณ สันติราษฎร์ คาดชะดาคำ เป็กซ์
410 28379 คุณ สิรภัทร เงาแก้ว เบียร์
411 28380 คุณ นัทธมณ แสนหลี
412 28381 คุณ กฤษณุ มูลคำ กัน
413 28384 คุณ เศรษฐกิจ วัชรศาสตร์ อาร์ท
414 28386 คุณ ณัชพิมพ์ สุวรรณธาดา พิมพ์
415 28395 คุณ ฐานิกา พานิชย์ naey
416 28397 คุณ จิรเมธ ม่วงรุ่ง Nick
417 28405 คุณ ณัฐพร เลาประสพวัฒนา หนุงหนิง
418 28411 คุณ วัฒนชัย ชุ่มเรือน ben
419 28412 คุณ จุติพงศ์ เบญจานุวัตรา
420 28430 คุณ พงศธร พวงไม้มิ่ง เต้
421 28431 คุณ ภูพิงค์ ทะพิงค์แก
422 28442 คุณ เพ็ญนภา บางศิริ joy
423 28445 คุณ อนุวัฒน์ ไพรสนธิ์ อาร์ท
424 28447 คุณ รัฐนนท์ มีจันทร์ ตั้ว
425 28457 คุณ ธัญลักษณ์ กุลสัมพันธ์ Kate
426 29111 คุณ ปัณฑ์ชนิต วงศ์รจิต PORSCHE
427 29112 คุณ พัชรพงค์ วัชรปรีชา
428 29113 คุณ ดนุพล ปินตาคำ Toomtam
429 29114 คุณ ศราวุธ ลาดดี nutty
430 29115 คุณ จักรพงศ์ ศรีเมืองหลวง fluck
431 29116 คุณ สิรภพ กาใจคำ มิวสิค
432 29117 คุณ พฤฒิเชษฐ์ นัดดามาศ บอม
433 29119 คุณ ชลลดา เลาหพันธ์ศักดา โบว์
434 29127 คุณ อธิศสุดา พิทักษ์ เมย์
435 29128 คุณ วรกร ตาอินทร์
436 29137 คุณ นิมิต ไชยยา
437 29146 คุณ พรพรรณ เกียรติภักดี พอน
438 29150 คุณ นันทกาญจน์ นาวะระ
439 29172 คุณ พชร ไชยวรรณ์ นนท์
440 29193 คุณ อิทธิวัฒน์ ปันธิดา อาร์ท
441 29197 คุณ ระวิวงศ์ ทองอินทร์
442 29199 คุณ อภิรัตน์ วิทยานุกูล Nick
443 29221 คุณ ลัทธพล สิทธิกูล ไฟท์
444 29222 คุณ อะนิส วัฒนะทรัพย์
445 29346 คุณ ปุณณภพ ไชยพรหม พิชญ์
446 30012 คุณ ชนิกานต์ พลพิพัฒนพงศ์
447 30028 คุณ ทักษพร ศรีสุวรรณ์ หญิง
448 30037 คุณ ปรัชญา ศักดิ์จำปา
449 30042 คุณ พงศ์ภัค จีนตระกูล
450 30061 คุณ ณัฐพงษ์ เกษอินทร์
451 30068 คุณ พิชย์ สุนทโรสถ์ pitch
452 30069 คุณ เอกชัย อรชุน
453 30070 คุณ วีรภัทร สุดใจ
454 30084 คุณ เจนจิรา มอญแสง
455 30831 คุณ กุลธิดา วังสุนทร Noon
456 30836 คุณ ขนิษฐา มยูรกุล BB
457 30839 คุณ ศิรณัฐ ราชสิทธิ์
458 30855 คุณ ณัฐดนัย เดชบุญ ร็อคกี้
459 30864 คุณ นันทัชพร หุตะโชค Pleum
460 30866 คุณ สิวาวัลย์ จารุโรจน์สกุลชัย โป๋วๆ
461 30869 คุณ พงศ์พิสุทธิ์ ฉิ่มจันทร์ beam
462 31631 คุณ ภีระ พิชญเวคิน ปิง
463 31650 คุณ พงษ์พิษณุ ถัดทะพงษ์ chay
464 31677 คุณ สัตนาม ดาริวาล
465 31714 คุณ ศุภรักษ์ ฟูเต็มวงค์
466 31717 คุณ พชร รัตนกวิน นิว
467 33014 คุณ ยุตภูมิ บุญส่งประเสริฐ Namnueng
468 33024 คุณ ณิชชา วัฒนกีบุตร Gift
469 33036 คุณ ดวงกมล บุญเรือง ขวัญ
470 33057 คุณ ณัฐพล วงศ์ใน Dorgd
471 33075 คุณ อันโทนี่ เมลไดก์
472 33085 คุณ กัญจน์ ตรีวงศ์นฤมาณ ปาล์ม
473 33330 คุณ ธีรเพชร บุญธง จี๊ป
474 33368 คุณ เจนวิทย์ บุญชัย โอม
475 33369 คุณ วีญารัตน์ อ่ำรอด ไอซ์
476 33370 คุณ ศศิมาภรณ์ เข็มทอง Ploy
477 33372 คุณ ศุภภร แสนมงคล ฝ้าย
478 33374 คุณ ปุรเชษฐ์ ฤทธิ์ชุมพล ป๋อง
479 33375 คุณ สุพชยาฌ์ วัฒนะ มิ้ลค์
480 33376 คุณ นาวินท์ สมสวัสดิ์ Fluke
481 33377 คุณ หฤทชนัน มาลัยรุ่งสกุล เจนนี่
482 33378 คุณ กฤษดา สุนทรนันท
483 33380 คุณ ภูริณัฐ สุทธิวิเศษ อุ๊ก
484 33381 คุณ กุลนิตย์ กอสัมพันธ์ โอยัวะ
485 33383 คุณ อมรเทพ เดียวกนกรัตน์ ชิว
486 33384 คุณ อุบลวรรณ ภู่สว่าง อ้อ
487 33385 คุณ ธาริต วงค์ไพบูลย์ ทัก
488 33386 คุณ วารุนี จารุเลิศวัฒนา แยม
489 33387 คุณ สุทธิชัย สุยะการ ติ๊ก
490 33388 คุณ อภิสิทธิ์ ขันแก้ว เอก
491 33390 คุณ กีรติ วงค์คม กุ๊กไก่
492 33391 คุณ เอนก แก้วเกตุ บอล
493 33393 คุณ วรชิต เจริญวงศ์ ไปป์
494 33395 เรือตรี ฤทธิชัย นันตา
495 33396 คุณ วรากร สุภารินทร์ เกมส์
496 33398 คุณ ภรัณชกร มาพันธุ์ เล็ก
497 33401 คุณ จุฑารัตน์ สุทธิ แอม
498 33403 คุณ พิมพ์จิตตรา สุขเกษม บีม
499 33404 คุณ สุกัญญา บุญโฉม อาย
500 33405 คุณ ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์
501 33406 คุณ ศรัณญ์ สุทธิวานิช Arm
502 33407 คุณ ฉัตรฑริกา ขันจันทร์ แพง
503 33408 คุณ ณัฏฐพงศ์ ฮวกนิล yok
504 33410 คุณ ปัญญ์ชิตา อักษรวรรณสิน ตั๊ก
505 33411 คุณ ณัฐสุดา ตาตุ มิ้น
506 33412 คุณ พลวัฒน์ ทองกลาง ป่อง
507 33413 คุณ ศุภร สิงหนาท บอล
508 33414 คุณ ธนกร บุญส่ง เปรม
509 33415 คุณ ธัญวรัตน์ วีระพันธุ์พิสิษฐ์ Mhom
510 33416 คุณ ศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา frame
511 33417 คุณ จริยา แก้วยานะ ปุยฝ้าย
512 33418 คุณ รัชพล สุขะวิริยะ ต้อง
513 33419 คุณ กุลวรรธน์ อินทะอุด ทิว
514 33424 คุณ นุชนาฎ ดวงคิด กัญพลอย
515 33425 คุณ นภัสนันท์ เกียรติธนกุลธร Fah
516 33426 คุณ สุวดี แซ่เติ๋น
517 33427 คุณ เกษม ไชยสถิตวานิช เฟรนด์
518 33429 คุณ โสภณัฐ สุริยะไชย แตง
519 33430 คุณ ฉันทนัดดา บูรณภัทรโชติ Bill
520 33431 คุณ โอฬาร ห่านทอง โอ
521 33432 คุณ ณัฎฐภรณ์ คำนวล แต๊กซ์[Tack]
522 33433 คุณ กันตภณ วิบูลย์ศักดิ์สกุล Pum
523 33434 คุณ ปัญญ์ชิตา ไชยองค์การ
524 33435 คุณ พนัชกร เตชอังกูร Toy
525 33436 คุณ นรภัทร กมลาพร ลูกไม้
526 33437 คุณ นริศรา โกกิละวาที ใหม่
527 33438 คุณ ทักษพร หัวเมืองแก้ว เพิร์ล
528 33439 คุณ อธิษฐาน ศรีมินิพันธ์ มารีย์
529 33440 คุณ ธรรมกมล อัครธรรม มล
530 33441 คุณ ณิชกานต์ หน่อศักดิ์ ฝ้าย
531 33442 คุณ นนตรา มหาชนนท์ เนสท์
532 33444 คุณ พชรกรณฑ์ ภัคโชตานนท์ ดนย์
533 33445 คุณ พิมพ์สิริ โอปนายิกุล Pim
534 33447 คุณ ธฤต กิตติคุณ Ski
535 33461 คุณ ณัฐกานต์ รุ่งตรานนท์ นุ๊กนิก
536 33462 คุณ ปภาดา เกิดเจริญ Palmmy
537 33463 คุณ นลิน ศตสุข เกด
538 33464 คุณ ประภัสสร สุริยจักร์
539 33465 คุณ ปัทมพร บุญเลิศ Praew
540 33466 คุณ ชาพิกา พิทาคำ Nam
541 33467 คุณ กันต์ วรรณเลิศ
542 33468 คุณ ศุภนัฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ไก่โต้ง
543 33469 คุณ สารณัฐ พิรุณ อาร์ม
544 33470 คุณ ฐิติชญา คำก๋อง เอิร์ธ
545 33471 คุณ พรนพิน คันธาเวช มะนาว
546 33472 คุณ สายใย เผื่อนคำ สร้าง
547 33474 คุณ ณัฐวดี ไกรสิทธิกุล มุก
548 33475 คุณ ภัทรพงษ์ กัณธิยะ
549 33667 คุณ สรณา พิรุณ โอม
550 33669 คุณ ขจีพรรณ ชัยวัง มิ้น
551 33670 คุณ ปัทมวรรณ โหจินดารัตน์ กิ๊ฟ
552 33679 คุณ รุจี ศรานุชิต นีน่า
553 33718 คุณ ชญานิษฐ์ ชาติเวียง Pingpong
554 33719 คุณ พลอยไพลิน รัตนรมย์
555 33720 คุณ พิจิตรา สุยะเหล็ก เมย์
556 33721 คุณ ธีรภัทร พิพัฒนกุล นิว
557 33722 คุณ ปานตา ชินกลาง Pahn
558 33723 คุณ ภาณุวัฒน์ นันทมานพ เจตน์
559 33724 คุณ ณัฐ ขันติคเชนชาติ นัท
560 33725 คุณ ศิริพล นพวรรณ
561 33726 คุณ สุระวิวรรณ จิโน แป้ง
562 33745 คุณ อภิชญา ภู่ปะวะโรทัย นิว
563 33799 คุณ กษิดิศ วนิชกุลวิริยะ ปริ๊นซ์
564 33802 คุณ สัจญาณ สังหาร บอมบ์
565 33804 คุณ ณัฐนพชน วังแผน ม๊อตโต้
566 34491 คุณ ศัลยพร สุริยพงศกร ฟิ้น
567 35127 คุณ ภควัต อาวิพันธุ์ อุ่น
568 35157 คุณ สุกฤตา สุกใส เมย์
569 35267 คุณ ณชนก วงษ์สวรรค์
570 28332 คุณ ณัดนัย ไตรแสง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ