ชื่อรุ่น Veritas '15 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 556 คน
# 2558M3 ประธานรุ่น : นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 33867 นางสาว มาฆวดี ดวงจิตชวกุล ดรีม
2 33868 นาย ทักษ์ดนัย จันทรจำนง เบส
3 33869 นาย ฉันทิศ นันทวงศ์ นั้ม
4 33870 นาย ฉัตรดนัย ทิพยมณฑล ตอง
5 33871 นาย ชนะเกียรติ ชัยมงคล แฟรงค์
6 33872 นาย นิธิศ เกตุแก้ว ซัน
7 33873 นาย พชร อารีย์หนู พูห์
8 33874 นาย โนอาห์ ยั่งยืน โนอาห์
9 33875 นาย ธนโชติ สายทอง นาว
10 33876 นาย ธนรัฐ กองแก้ว เก็ต
11 33877 นาย วงศ์ตะวัน ปรีชานนท์ ซัน
12 33878 นาย พีรพจณ์ วงศาโรจน์ พี
13 33879 นาย ภูมิพัฒน์ ผสมทรัพย์ วิคเตอร์
14 33880 นาย พสธร ณรงค์ศักดิ์ มิ๊ก
15 33881 นาย ธัญญ เชิดสถิรกุล ปาล์ม
16 33882 นาย นพรัต รุ่นบาง เจเจ
17 33883 นาย ชาญ ชัยรัต ชาญ
18 33884 นาย สมกร นามวงษา กร
19 33886 นาย ภูพิงค์ ชัยรัต ภู
20 33887 นาย พงษ์กฤษณ์ นิยมสัตย์ ไอ๋
21 33888 นาย จอมพล ราชแพทยาคม จ๊อบ
22 33890 นาย เสฎฐวุฒิ ปันเงิน เป๊ะ
23 33891 นาย สุธาศิน อินทจักร์ เบสท์
24 33892 นาย ภาดา กาญจนวิภาดา ดนย์
25 33894 นาย ธนกร ชัยนิลพันธุ์ เจมส์บอน
26 33895 นาย ปิยะภัทร เกตุวงค์ อัฟ
27 33896 นาย เทวชัย ม่วงสุข โฟน
28 33897 นาย ณัฐกมล โฆษชุณหนันท์ โอห์ม
29 33898 นาย ศุภวิชญ์ ฤทธิกะลัส ไม้
30 33899 นาย ณัฐชนน เร่งถนอมทรัพย์ ตง ตง
31 33901 นาย ขุนจ๊าง สัตยาโภคิน จ๊าง
32 33902 นาย กษิดิศ ดวงทัพ เกมส์
33 33903 นาย วัฒนพัฒน์ จิตต์แปง แฮม
34 33904 นาย โอบนิธิ เงินกลั่น บูช
35 33905 นาย บุญญทรัพย์ อินทระชัย ทรัพย์
36 33906 นาย ธนธรณ์ ดอนปัน กิ่งไผ่
37 33907 นาย สถิตคุณ ศรีงามช้อย ตี๋น้อย
38 33908 นาย อรุช ตัณฑจำรูญ โย
39 33909 นาย ไม้สลัก อมฤตเรืองศักดิ์ Mike
40 33910 นาย ไผท อยู่อย่างไท โฟล์ค
41 33912 นาย ฆนา ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ ปิงปิง
42 33913 นาย ชวิศ โลหะโชติ ฮัก
43 33914 นาย เปรม ใจบุญ เปรม
44 33915 นาย เอกณัฐ เจริญกิจ ฮ๊อป
45 33916 นาย การัณยภาส นามแก้ว เพริท
46 33917 นางสาว อรุณพร เกียรติ์เลิศนภา เหนือ
47 33918 นางสาว ฐาปนียา ศิระวงษ์ แฟงแฟง
48 33919 นางสาว สุภาพร เขื่อนแก้ว กิ๊ฟท์
49 33920 นางสาว สริตา สุทธศิริ อั้ม
50 33921 นางสาว ณัฎฐริกา อินทานุวัฒน์ ถุงแป้ง
51 33922 นางสาว ชรินา พันธุ์ศรี แก้ว
52 33923 นางสาว ธัญญดา มังคลรังษี เอิร์น
53 33924 นางสาว อาภาภัทร เขนย รวงข้าว
54 33925 นางสาว ธรรมพร กันเขตต์ ภูพิงค์
55 33926 นางสาว จิตต์ศจี อติธุวานนท์ ฟ้า
56 33927 นางสาว ณัชชา วรปรีชา แจม
57 33928 นางสาว นิพพิทา พุ่มเรือง พลิ้ว
58 33929 นางสาว ตะวันฉาย หงสนันทน์ เนย
59 33930 นางสาว ณิชา ไตรรัตนโชติ ฟ้า
60 33931 นางสาว กวิสรา แสนใจบาล เอมี่
61 33932 นางสาว กุลนาถ สิทธินาง เอิง
62 33934 นางสาว ณภัทรจิรา สิงห์ปัน บิ๊ว
63 33935 นาย คุณากร คำแปง ดอม
64 33936 นางสาว สิริกร ศิริมา ลมพริ้ว
65 33937 นางสาว พัชรีภรณ์ สุขเกษม เชอร์รี่
66 33939 นางสาว อธิญญา มณีประเสริฐ มายด์
67 33940 นางสาว กมลพชร ศิรบรรจงกราน พลอย
68 33941 นางสาว ณิชากร หนูใส่ น้ำตาล
69 33942 นางสาว อินทิรา อินทญาติ แนน
70 33943 นางสาว วรนารี ปัญโญ น้ำหวาน
71 33944 นางสาว เปี่ยมปิติ บุญอินทร์ เอิร์น
72 33945 นางสาว ธัญลักษณ์ คเวสก์สุกุล นกแก้ว
73 33946 นางสาว อัญชิกร ขัติครุฑ แพ็ท
74 33947 นาย ณัฐวุฒิ คำแปง บูม
75 33948 นาย ธิติพันธ์ ลิ้มชวพันธนกุล อู๋
76 33949 นาย พีรยุตม์ วงค์ตัน ติง ติง
77 33950 นาย ปยุต เหมือนหาญ ปัถย์
78 33951 นาย ณรัชต์พล โรจน์นวเสรี ปังปอนด์
79 33952 นาย พงศ์ภัทร์ ชนม์กมลจรัส พีท
80 33956 นาย ศิริ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นัท
81 33957 นาย พศิน เอี่ยมกระสินธุ์ พี
82 33958 นาย พศิน รักแก้ว เคน
83 33959 นาย วิสุทธิชน ภู่ชัย เฟธ
84 33961 นาย พิริยกร วงศ์ทองบาง กร
85 33962 นาย หัฏฐพงษ์ เลิศธนธานี เฟรม
86 33963 นาย สุกฤษฎิ์ ตั้งใจ โกโก้
87 33964 นาย นวพล มุงเมือง ภูผา
88 33966 นาย ภัทรดนัย สันตติกาญจน์ กานต์
89 33967 นาย ปณต โอสถาพันธุ์ นต
90 33968 นาย ปราชญ์ ฤกษ์เกรียงไกร ปราชญ์
91 33969 นาย พีระมิตร ภูษา พี
92 33970 นาย ณัฎฐวัฒน์ ตุ่นแก้ว ยูฟ่า
93 33971 นาย สหัสวรรษ สมบูรณ์ โด่ง
94 33972 นาย พิวัสต์ พรหมสถิตย์ ต้นข่า
95 33973 นาย ณัฐนันท์ เหล่าปราณีชน ท๊อฟฟี่
96 33975 นาย เปรมปรีดิ์ สุอุ โลโล่
97 33977 นาย กันตพัฒน์ อังกูรจินดาวัฒน์ จ๊อบ
98 33978 นาย ลักษมณ์ ท่ามตระกูล ลักษมณ์
99 33980 นาย รวิชญ์ ลงกานี วิช
100 33981 นาย ชานล ภู่ประเสริฐ เบนซ์
101 33982 นาย อภิวัชญ์ เกษปัญญา ไกด์
102 33983 นาย ภคนันท์ อินทรเกษตร ธีม
103 33986 นาย สุวิชญาพล นิ่มกุล แมกไม้
104 33988 นาย รุจิภาส เกิดกล่ำ จ๊อบ
105 33989 นาย ศุภณัฐ กมล ต้นไม้
106 33990 นาย อมรพล เมืองเกียง ออมสิน
107 33992 นาย ภูพชร นครชัยศรี ดัง
108 33993 นาย กฤตเมธ นาถทัย นีโน่
109 33994 นาย อาทิตย์ชัย ตานะเป็ง ซันเดย์
110 33995 นาย ธเนศพล สุวรรณปรีชา เชนทร์
111 33996 นาย พีรัช ไชยวงค์ พีร์
112 33997 นาย ภูบดี ใจผ่อง มิวสิค
113 33998 นาย ณัฐพนธ์ สุขถาวร โอ๊ต
114 33999 นาย โรจนวิชญ์ พิละกันทา ลาภ
115 34001 นาย อดิศร ขาวอิ่น เซฟ
116 34002 นางสาว ณัฐณิชา พิณอุดม พลอย
117 34003 นางสาว ธนัชพร จงอานนท์ ปราน
118 34004 นางสาว พิมพ์ชนก เนียมทรัพย์ พิม
119 34006 นางสาว บัวชมพู เจริญทิม บัว
120 34007 นางสาว ณัฐชยา ปานทอง คุ้กกี้
121 34008 นางสาว พัทธกานต์ เลิศรุ่ง ใบปอ
122 34009 นางสาว วรินทรดา ตันพฤทธิอนันต์ เอิร์น
123 34012 นางสาว ณภัทรา ค้าไม้ พิ้งค์
124 34013 นางสาว อุทัยวรรณ แก่นคำ ฝ้าย
125 34014 นางสาว อาทิตยา ณ ลำพูน พิม
126 34015 นางสาว สุพิชญา บุญขันติ์ บีม
127 34016 นางสาว ศศิชล ศรีคำสุข น้ำตาล
128 34017 นางสาว กัณฐิกา ขำแป้น แพร
129 34018 นางสาว วริศรา จอกดี นิ้ง
130 34019 นางสาว ปิยะธิดา สมคำแสง ไนซ์
131 34020 นางสาว นันทพัฒน์ วุฒิ ปอมแปม
132 34021 นางสาว จินตนา เลิศสกุลใหม่ ผิงผิง
133 34022 นางสาว ภัททิยา พลอาวุธ พายอาร์
134 34023 นางสาว ทัชนิกา ขันจันทร์ แพ็ท
135 34024 นางสาว กรกานต์ เลาวพงศ์ กานต์
136 34025 นางสาว ญาณิศา สันยาย พี
137 34026 นางสาว อรกัญญา สมศรี ใบเตย
138 34027 นางสาว นันท์พิชชา ไชยวงค์ มี่
139 34028 นางสาว ปกเกศ เจิมโมรา มีมี่
140 34031 นางสาว บัณฑิตา กันธา เจ เจ
141 34032 นางสาว สโรชา จันทรยุทธ มายด์
142 34033 นางสาว รวิสรา ลำสาร มายด์
143 34034 นางสาว ณิชารีย์ ชัยเจริญชาติ พิม
144 34036 นางสาว ปัญญดา กรุดนาค ดรีม
145 34037 นางสาว ณัฐินาถ อุตนนท์ ขิม
146 34038 นางสาว มนัสนันท์ กัลยา แก้ม
147 34039 นางสาว ภัทรนฤณ ปินตา มิลค์
148 34040 นางสาว ธนานันต์ พันธุ์จิรา จ๊ะจ๋า
149 34041 นางสาว ธารแก้ว สุขทรัพย์ถาวร น้ำเมย
150 34042 นางสาว ปาลฟ้า วิษณุมหิมาชัย ฟ้า
151 34043 นางสาว ธิติพร สุนทรครุธ พิม
152 34044 นางสาว พรชิตา คำฝั้น โฟล์ก
153 34045 นางสาว ล้านนา ธนากาญจนระวี หมอก
154 34046 นางสาว ภัทรกันย์ ญาณสาร ก้อย
155 34047 นางสาว รพีพรรณ ศรีวิชัย ใบเตย
156 34048 นางสาว วริศรา ปัญญาหาร ติ๊ง
157 34050 นางสาว ณัฏฐธิดา นพขำ เชอร์รี่
158 34051 นางสาว จิตพิสุทธิ์ บุญแก้ววุฒิ ตังค์
159 34153 นาย ณพัชร เทพวรรณ ภูมิ
160 34154 นางสาว ชนิสรา สินล่ำซำ ไหม
161 34155 นางสาว อาลิสรา ยืนยงธรรม ลิสา
162 34156 นาย ภู รักสกุลใหม่ ดิน
163 34157 นาย อธิราช สิทธิราษฎร์ แต้ม
164 34158 นาย เสาเมฆ ศรีทองคำ ตั๋ง
165 34159 นาย สนฉัตร สิทธิยศ ต้นสน
166 34160 นาย รัฐเกียรติ หยกลักษณะไพร โจเอ้
167 34161 นางสาว รักสุดา ทรงศักดิ์ปรีชา เฟช
168 34162 นางสาว สายชล โสภณเอื้ออำนวย ดาว
169 34163 นาย กันต์ พูนทาจักร์ กันต์
170 34164 นาย สรรเสริญ ชัยชนะ เดียร์
171 34165 นาย คัมภีร์ ภีร์สวัสดิ์ ภีร์
172 34166 นางสาว รินลดา พรสกุลไพศาล ดา ดา
173 34167 นาย ญาณาธร มะธุ น๊อต
174 34168 นาย ญาณิน มะธุ แน็ต
175 34169 นางสาว อรพิชญ์ กาทู ข้าวฟ่าง
176 34170 นางสาว จุฑามณี วจนศิริรัฐ ณี
177 34171 นาย ภูชัสส์ อาจฤทธิ์ แบงค์
178 34172 นางสาว สุทธิดา พัฒนนิธิโภคินกุล ปุ๋ย
179 34174 นาย ปรินทร์พงศ์ คุณาโชติ มาร์ท
180 34176 นางสาว ภัคศมน ทองคำ พี.ที.อาร์
181 34177 นางสาว ศิศิรา อินชัย เอิน เอิน
182 34179 นาย กรวิชญ์ วิไลรัตน์ ไอซ์
183 34180 นางสาว บูรณี มโนปัน ฟ้า
184 34184 นาย นภดล พุ่มเกิด ดล
185 34186 นาย ภูผา เขื่อนแก้ว เทอร์โบ
186 34188 นาย ฐาปนา ฐาปนวรเกียรติ แท้งค์
187 34189 นาย ณัฐบดินทร์ โสภาพิพัฒน์ นัท
188 34190 นาย ณัฐดนัย โสภาพิพัฒน์ ไนท์
189 34191 นาย ธนายง จะคา พง-พง
190 34193 นาย กรณ์ดนัย จินดาแดง ไนซ์
191 34194 นาย คุณานนต์ กันทะยวง นนต์
192 34195 นาย เปรมปรีดี มิทธิศร แพททริก
193 34196 นาย ณภัทร ดวงฤทธิ์ สตางค์
194 34200 นาย ธนวัฒน์ ฐานียธรรมคุณ จิงจัง
195 34201 นาย ณัฐภูมิ เพ็ชรชนะ ปังปอนด์
196 34202 นาย ศิรพัชร ชาวเวียง กัญจ์
197 34203 นาย อัศฆ์เดช เรืองวิลัย เติร์ท
198 34204 นาย ณัฐสิฐ บุญอนุวัฒน์ เซ่งพ้ง
199 34205 นาย พัฒนวิทย์ ทังสนิมิตสกุล เบนซ์
200 34206 นาย ชินธันย์ ไชยศิริ เซน
201 34207 นาย เจนณรงค์ เส้งเล่า ตูน
202 34208 นาย จีราวัฒน์ คำลือ บอล
203 34209 นาย นรบดี รินยานะ เฟรช
204 34210 นาย พฤทธ์วัฒนคุณ เอมะสุวรรณ พฤทธิ์
205 34211 นาย คุณากร ปิ่นสุวรรณ์ กร
206 34212 นาย ณภัทร สกุลแต้ แคน
207 34214 นาย ธีธัช ศิรินาม โอเว่น
208 34215 นาย อรรถวิชญ์ โคตะนนท์ ออม
209 34217 นาย ภูริพัฒน์ รัตนพราว ฮาร์ท
210 34218 นาย สิปปภาส ทับคล้าย โอม
211 34219 นาย ภูมิภัทท์ ทวีผล จ๊อบ
212 34220 นาย วรัญญู เนรังษี มาร์ค
213 34221 นาย รัฐภูมิ อิกำเหนิด เบสท์
214 34222 นาย นัทธพงศ์ ทันตะละ สตางค์
215 34223 นาย ธนวิชญ์ ชลานันต์ ต้นกล้า
216 34224 นาย แสนศีล กอรี จ๊าบ
217 34225 นาย ธีรทัศน์ เหมรัตน์ตระกูล ธีร์
218 34226 นาย ไชยสิทธิ์ พรประทาน ตั่งตั๊ง
219 34227 นาย ไตรภพ กาวี ภพ
220 34228 นาย กันต์ธีภพ สุยะ โฟร์ไฟว์
221 34229 นาย ผดุงพงศ์ ทาคำส่าง โอปอ
222 34230 นาย ณัฐพัชร ลังกาพินธุ์ ต้น
223 34231 นาย เมธินันท์ กันจะนะวงศ์ ตะวัน
224 34232 นาย ณัฐชนน หมื่นศรี ปั้น
225 34234 นาย ศศิศ วงค์ตาผา เอเชีย
226 34237 นางสาว ฟารีดา รติเมธี เวียร์
227 34238 นาย ปรัชญา รติเมธี วอยซ์
228 34239 นาย ภาณุวัฒน์ อะปินะ ไตเติ้ล
229 34240 นางสาว ปิยวัสน์ มุนินทร แยม
230 34241 นาย กันตพัฒน์ คุณศิริวัฒน์ธาดา อาร์ท
231 34243 นางสาว ลภัสรดา แก้วกิติกุล มายด์
232 34244 นางสาว ธนพร ชมภู แอ๊มป์
233 34246 นางสาว ศุภกานต์ เพาะโภชน์ ฟ้า
234 34247 นางสาว โชติรส วาดะ ซาโตมิจัง
235 34248 นางสาว วนัชพร วงษ์หงษ์ หมิว
236 34249 นางสาว ปาณิศา สนิทการ เปจี
237 34250 นางสาว แพรมาศ ปาละรัตน์ มินนี่
238 34251 นางสาว นฤภร สุริยะ เดียร์
239 34252 นางสาว ณัฐชญา โชติชัยพิบูล ใบเตย
240 34253 นางสาว เกวลิน ศูนเจิม พลอยสวย
241 34255 นางสาว ธีร์จุฑา ลีประเสริฐพันธ์ มิลค์
242 34256 นางสาว สุวพร คำอ้าย มะปรางค์
243 34257 นางสาว รุธิรดา ชุ่มเชิงรักษ์ แจน
244 34258 นางสาว ณัฐณิชา ทาอภัย ขิม
245 34259 นางสาว สุธิตา ชัยวงค์ ซี
246 34260 นางสาว มานิตา ถนอมศักดิ์ องุ่น
247 34261 นางสาว ธัชวดี อารีมิตร์ ฟิลม์
248 34262 นางสาว ภัทรานิษฐ์ มโนวรณ์ ข้าวฟ่าง
249 34263 นางสาว นัยน์นภัส ยะสารวรรณ วายุ
250 34264 นางสาว พัทธ์ธีรา ช่างกิจจา เฟิร์น
251 34265 นางสาว พันธ์วิรา ช่างกิจจา นาย
252 34266 นางสาว ชลันธร รัตนชมพู น้ำหวาน
253 34267 นางสาว นฤสรณ์ เยาวภาคย์โสภณ ปาง
254 34268 นางสาว ชฎาภรณ์ เทพทองปัน น้ำหวาน
255 34269 นางสาว ธัญภรณ์ ยศวงศ์ แพรว
256 34271 นางสาว เจสิกา จิตนารี เจสซี
257 34272 นางสาว สายใย จงรักษ์สัตย์ จิน จิน
258 34273 นางสาว กันยารัตน์ เพลัย ดิว
259 34314 นาย ณภัทร จงชานสิทโธ ฮัก
260 34316 นาย วรรธอนันต์ ม่วงมัน ป้อน
261 34318 นาย เจอเรอมายาห์ ฮาลฟอร์ด เจอร์รี่
262 34320 นาย ชาคร วิทยาภัค ฌอน
263 34321 นาย วรกันต์ ถิระรุ่งเรือง กันต์
264 34323 นาย นภัทร ประสิทธิเวนิช ณัฐ
265 34324 นาย นครินทร์ วรกิจพูนผล คุ้ง
266 34325 นาย ธชาทัช อิทธิเดชดำรงค์ ธารเหลืองทอง กลอง
267 34326 นาย สิทธิผล อุปพันธ์ โอม
268 34327 นาย ธนวินท์ ทองคีรี น๊อต
269 34329 นาย สิรภพ สิงห์ทองวรรณ ชีนุก
270 34330 นาย นนทัช สุขตากจันทร์ บูลส์
271 34331 นาย กัลยกฤต กันทะวงศ์ กันต์
272 34333 นาย ชาคริต สมัครไทย ชารีฟ
273 34335 นาย ขวัญตะวัน ศรีสวัสดิ์ ข้าวกล้า
274 34336 นาย ภาม เขมาลีลากุล ภาม
275 34337 นาย รชต แก้วรัก ต้นกล้า
276 34338 นาย ชวัลวิทย์ ล้อวรลักษณ์ น้ำมนต์
277 34339 นาย พงศ์รพี พฤกษาพันธ์ทวี ปาล์ม
278 34341 นาย เดชนคร จันทร์ภูมิ ซุปเปอร์
279 34342 นาย วรเมธ เหย่าตระกูล ทัน
280 34343 นาย ธรรธร ธรรมชัย อาชา
281 34344 นาย อภิวิชญ์ พิพัฒนสุขมงคล วิชญ์
282 34345 นาย สุรพิชญ์ ตุ่นแก้ว แจ๊พ
283 34346 นาย วรรณธัช อุณหเสรี ธัช
284 34347 นาย ภาณุเดช น้อยวิเศษ วิน
285 34349 นาย ต้นกล้า ปินตาเสน ฟง
286 34350 นาย เอื้อบุญ เรือนคำฟู โฟน
287 34351 นาย จิรายุ บริสุทธิ์ ออกัส
288 34352 นาย ศิวกร มาตสถานวงศ์ กิมกิม
289 34353 นาย วรปรัชญ์ ศรีแก้ว อาร์มมี่
290 34356 นาย ธีรเจต ศรีม่วง เพิร์ท
291 34359 นาย รชตพงศ์ รุ่งเรือง ปอน
292 34360 นาย ปริญญา ไชยชมภู ป.ปลา
293 34361 นาย ธิติ มารังค์ โฟกัส
294 34362 นาย หยกสกุล เอมเอี่ยม หยก
295 34363 นาย กัญจณศักดิ์ มณีศรีสุวรรณ ภีภี
296 34364 นาย พัทธดนย์ ชัยศักดิ์ เฌอแตม
297 34366 นางสาว เกศราภรณ์ พรหมศรี แพร
298 34367 นางสาว นันทรัตน์ อินต๊ะแก้ว พลอย
299 34368 นางสาว ปพิชญา บุณยรัตพันธุ์ จ๊ะจ๋า
300 34369 นางสาว ปิยมนตร์ ฐิติสิริกุล ชมพู่
301 34370 นางสาว ภาวิดา เจริญเลิศธนกิจ ยูกิ
302 34371 นางสาว นศิกานต์ ธรรมพิทักษ์ น้ำหอม
303 34372 นางสาว วริศชา ยืนยงกุล น้ำใส
304 34373 นางสาว อารยา อารยพิทยา พลอย
305 34374 นางสาว รวิสรา นิวัฒนนันท์ ปุ๊บปั๊บ
306 34375 นางสาว นิรัชพร วงษ์ต๊ะ มิว
307 34376 นางสาว จันทร์เจ้า นิพภยะ อ๊ะอ๋าย
308 34378 นางสาว กีรติ คงพูลเพิ่ม เอมี่
309 34379 นางสาว ญาณิศา อุ่นศรีส่ง น้อยหน่า
310 34380 นางสาว รมิดา แจ้งนิล อาย
311 34381 นางสาว พลอยตะวัน ปิ่นมาศ พลอย
312 34382 นางสาว อรจิรา กระต่ายทอง อ้อน
313 34383 นางสาว พิมพ์มาดา ปิยะกรทวีรุ่ง พิมพิม
314 34384 นางสาว ปิยะชนก มีอุดร แบมบู
315 34385 นางสาว พิงค์กวี พรหมเสน พิงค์
316 34387 นางสาว วิริยาพร นวะมะวัฒน์ หญิง
317 34388 นางสาว ฐิติภัทร เวียงคำ พวงหยก
318 34389 นางสาว พิชญาภรณ์ บัวขาว นัท
319 34390 นางสาว กานต์ธีรา ศรีบำรุงสันติ จ๋า
320 34391 นางสาว แรกขวัญ จันทร์แจ่ม ขนมผิง
321 34392 นางสาว นภัสสิริ สีตะวัน ข้าวโพด
322 34393 นางสาว ณัฐชนัน สว่างนาน ลูกแพร์
323 34394 นางสาว ณฐชา รุ่งบรรณพันธุ์ กั๊ตจัง
324 34395 นางสาว กชวรรณ ชมชื่น ออนซ์
325 34396 นางสาว ชฎาภา ใคร่ครวญ อุ้ม
326 34397 นาย นนทพัทธ์ ดวงวรรณา บอมแบม
327 34398 นาย วิชยุตม์ สิงห์เวชสกุล วิน
328 34399 นาย ตฤณ กันทวงค์ ข้าวโอ๊ต
329 34401 นาย ภูมิฉัตร กิจภิญโญ เบิร์ด
330 34402 นาย ณภัทร อิทธิเดช ณัฏฐ์
331 34404 นาย ธนภัทร โสภา พีช
332 34406 นาย วิชยุตม์ อินชุม วิช
333 34407 นาย กษิดิศ บุญแผ่ผล ไอซ์
334 34409 นาย พชร กัลปนก เตเต้
335 34410 นาย กฤษณพงศ์ รักวงค์ไทย กฤษ
336 34411 นาย ภูวนาถ ชมภูทวีป พูม
337 34412 นาย ณัฐยศ พละเดช เนี๊ยบ
338 34413 นาย เอื้ออังกูร สมบูรณ์ โต้ง
339 34414 นาย ธรณินทร์ หอมจันทร์ เหนือ
340 34415 นาย ชีพนนท์ สารสุวรรณ เวฟ
341 34417 นาย แทนแผ่นดิน ขอดคำ แทน
342 34418 นาย ปิยวัฒน์ เชียงทา ฟิวส์
343 34419 นางสาว กินรี โฆษณสันติ ข้าวขวัญ
344 34420 นางสาว สุรีย์พร คำซอน บรีม
345 34421 นางสาว ณิชาภัทร กล้าหาญ อิงอิง
346 34422 นางสาว ณิชกานต์ ไชยแป้น ปิ่น
347 34423 นางสาว ฐิดากาญจน์ วัฒนะอมรพงศ์ กีตาร์
348 34425 นางสาว อาทิตยา ไชยวงศ์ แตงโม
349 34426 นางสาว จินต์จุฑา ยาวินัง มะลิ
350 34427 นางสาว ณัฏฐวรรณ ประเสริฐโยธิน ควีน
351 34428 นางสาว ธนัชพร มอญแก้ว นัช
352 34430 นาย วรทัศน์ รัตนวราหะ ต้นน้ำ
353 34432 นาย ณัฐภูมิ อินตา ภูมิ
354 34433 นาย สหัสวรรษ ธาตุอินทร์ บิ๊ก
355 34434 นาย พุทธิรัตน์ กิ่งแก้ว อิงค์
356 34436 นาย เนติวิทย์ ยิ้มสมบูรณ์ ลีโอ
357 34437 นาย ณัฐชนน เกตุสุวรรณ์ นิก
358 34438 นาย นนท์ปวิธ ศิริรุ่งเรืองสาร ไตเติ้ล
359 34439 นาย พชร วงศ์สุรวณิชย์ นนท
360 34440 นาย ณัฐนนท์ บุญชู ณัฐ
361 34442 นางสาว ญาณิศา พิมพ์ศรี พิงค์
362 34444 นาย ศศกร ประเสริฐดี วินเนอร์
363 34454 นาย สิรภัค พิชัย ออมสิน
364 34457 นาย ภาสวีร์ รุจิราภา ไอซ์
365 34458 นาย ธีรวัฒน์ อินตา เหนือ
366 34461 นางสาว ชนัญชิดา คุณาธรรม บีม
367 34465 นาย วุฒิเดช สิทธิ เจมส์
368 34495 นาย ณัทนนท์ ยั่งยืน ณัท
369 34496 นาย ณัฐนันท์ ไชยเฉพาะ นัท
370 34497 นาย พลราม แกล้วกล้า ราม
371 34498 นาย วรชัย ไชยนวล คิม
372 34499 นางสาว กนกวรรณ อังศุสิงห์ อะตอม
373 34500 นาย พีรณัฐ นันศิริ ต้าร์
374 34501 นาย พีรวิชญ์ นันศิริ ตุลย์
375 34502 นาย ธีรพัชร มณีใส ต๊ะ
376 34503 นาย จิรันทกานต์ อินทพันธ์ อั๊ต
377 34510 นาย กฤษฎ์ธนโชติ กิตติวนิชย์กุล แบ๊งค์
378 34576 นาย ศุภกฤต ชัยลังกา ข้าวกล้อง
379 35138 นางสาว ธนารีย์ ไหนาค ขิม
380 35152 นางสาว วิรัญชณา ริยาพันธ์ แตงกวา
381 35156 นางสาว อันดารวี ณ ลำปาง แพง
382 35167 นาย นพราช แก้วใส เก้า
383 35168 นางสาว ธฤษวรรณ คงอรรถการ หลิว
384 35266 นางสาว ชนาภัทร จิโนรส วิว
385 35271 นาย อมเรศ จุฬากุล ฟอร์ซ
386 35850 นาย พร้อมพงษ์ สีลาเม ข้าวโอ๊ต
387 35851 นาย ชวิศ เขียวต่าย หนูพุก
388 35876 นางสาว กุลพิธาน์ ดีสุคนธ์ กรีน
389 35880 นาย นพกร ลาภเกิด แดน
390 35965 นางสาว ดนยพร กิจการยืนยง ดนย์
391 36578 นางสาว พันศิตา วสุธาร ฟ้าใส
392 36588 นางสาว อารียา ฤกษ์ศิริ แองจี้
393 36591 นางสาว สุทธิรักษ์ บุญทวงษ์ ส้ม
394 36603 นาย ณัชพล คำปัน เบ๊บ
395 36606 นางสาว ธนัชศรณ์ นิรวัชร์สุวรรณ บิวตี้
396 36611 นางสาว วราพร เณรแย้ม วิว
397 36613 นาย ธรรมรัฐ โบสถ์ทอง ฉาย
398 36630 นางสาว อนุธิดา ตฤปต์สุวรรณ เนย
399 37342 นาย กันต์กวี ทิมพิทักษ์ กันต์
400 37349 นาย ธนัช กาญจนะ เจไดรฟ์
401 37354 นางสาว อัยยา เมษะมาน มอลต์
402 37359 นาย ณัฐพงศ์ ภิรมย์ธร อาร์ต
403 37363 นางสาว ฐิติกัลยา ขันคำกาศ ข้าวปุ้น
404 37368 นาย แทนไท ศรีมนัส แทน
405 37373 นางสาว วิรัลพัชร มันทเล ฟ้า
406 37380 นางสาว ชลณันท์ บุญมาดำ ปิง
407 37395 นางสาว รักบุญ ณ ลำปาง รักบุญ
408 37397 นาย ศุภชัย ไชยศิลป์ ไตเติ้ล
409 37399 นางสาว ธนัชชญาภรณ์ ณรงค์กูล เจมี่
410 37409 นางสาว พินทุ์สุดา ยศรุ่งโรจน์ เอื้อ
411 37445 นาย กนก โสภณบุญญาภรณ์ bryan
412 37449 นาย วัชริศ ไชยวิภาสสาทร บีม
413 37458 นาย กษิด์เดช มะโน กอฟ
414 37485 นาย สิราพัฒน์ ปิ่นประยูร ภีน
415 37577 นาย อัครวัฒน์ ศรีสุวรรณ บอล
416 37578 นาย กรัณย์พล ศรีสุวรรณ บาส
417 38216 นาย พรเลิศ โสภณเอื้ออำนวย จอห์น
418 38232 นาย พัชรภัทร์ บุญเจิม เนียร์
419 38236 นางสาว จิตราวดี วงศ์นาดี น้อง
420 38238 นาย ภูมิพัฒน์ ยศบัวพิศ บอส
421 38245 นางสาว พรรณปพร ชุ่มมงคล แนน
422 38375 นาย รต เดชะปราปต์ บาลาต้า
423 39050 นางสาว ณัฐวรา ธรรมแสน บอมแบม
424 39057 นางสาว พรประภา ฉายาพัฒน์ ของขวัญ
425 39062 นางสาว พฤษภรณ์ บุตรสีทา เฟรชชี่
426 39072 นาย เดชานริศวร์ ไฝแดง เดชา
427 39082 นาย ชลสิทธิ สวนสมภาค ก้าว
428 39192 นางสาว สุชัญญา ผักกาด ปอ
429 39194 นางสาว ณัฐนาถ วงศ์นันท์ ฟิล์ม
430 39196 นางสาว คันธารัตน์ ปัณฑโร ตะวัน
431 39197 นาย ณัฐนันท์ สมวงค์ เจมส์
432 39198 นาย โชติรงค์ มาศวิเชียร กระจ่าง
433 39199 นางสาว อารยา ยาวุฒิ จาจ้า
434 39201 นาย รัชชานนท์ ปัญญา แม็ค
435 39202 นางสาว ณัฏฐา ภิรมย์สันติกร ปุยฝ้าย
436 39204 นางสาว ธัญวรัตน์ บุญสุวรรณโน มิ้ง
437 39205 นางสาว ดาราวรรณ บุญต่อ เมย์
438 39206 นางสาว เบญญาภา อริยะ ปิ่น
439 39208 นางสาว กานต์สินี จันทร์สา เนย
440 39209 นาย อรัณย์ บัวอินทร์ นนท์
441 39210 นาย ภคิน คุณยศยิ่ง เก่ง
442 39211 นางสาว หทัยภัทร อภิชัย นุ่น
443 39214 นางสาว จิรภัทร จันทร์ทิพย์ เซฟ
444 39216 นางสาว กฤติยาพร เรือนวงค์ จุ๊บจิ๊บ
445 39217 นาย วิชญ์พล เกียรติสิน บอส
446 39218 นางสาว รัชฎาภรณ์ อิษฎานนท์ จ๋า
447 39219 นางสาว ชิษณุกาญจน์ ชมภูคำ มีน
448 39220 นางสาว กมลกัญจน์ โรจนะประเสริฐกิจ หยก
449 39221 นางสาว ภัทราวดี ธรรมชัย อุ้ม
450 39223 นาย ทัตธน ปรีชามานะศาสตร์ อั่งเปา
451 39226 นางสาว ปวีณ์ธิดา หล่อดี แพรว
452 39227 นาย พีรวิชญ์ วงศ์ชัย ไอซ์
453 39228 นางสาว สุดารัตน์ สุทะวรรณา ออม
454 39229 นางสาว ทิพย์วารี บุญนิรันดร หยก
455 39232 นาย ฉัตรชัย ทิพย์ธันวา ฉัตร
456 39233 นาย ปวเรศ นวลเอียด อินทรีย์
457 39234 นางสาว ธวัลรัตน์ สุบรรณา ใบเฟิร์น
458 39235 นางสาว ธันวรี มีสุข เอิร์น
459 39236 นางสาว ชุติมตา ชื่นชูไพร สโนไวท์
460 39237 นางสาว ปภาวรินท์ โกฎิคำ แพรว
461 39238 นางสาว ชลดา กาทองทุ่ง อั้ม
462 39239 นางสาว ธนัชพร แสนพวง ครีม
463 39240 นางสาว ชุติกานต์ กันทาเดช เฟิร์น
464 39241 นางสาว ชีวาภรณ์ คำกัน พลอย
465 39242 นางสาว พิชญาภา ศรีใจอินทร์ พลอย
466 39246 นางสาว ญาณิศา เขียวณรงค์ ใบตอง
467 39247 นาย พัสกร อิงคสันตติกุล มิกซ์
468 39248 นางสาว นวพรรณ วงศ์ขัติย์ มายด์
469 39249 นางสาว ชนิกานต์ แสงขำ ข้าว
470 39251 นางสาว นันทชพรพัทธ์ วงศ์ชัยสุรดิษ น้ำปิง
471 39252 นางสาว กัญญาณัฐ สิทธิธรรม น้อยหน่า
472 39253 นาย ขจรพงศ์ จี้อินทร์ เอิร์ท
473 39254 นางสาว ธัญชนก เศรฐศิลป์ นิม
474 39256 นาย ไทยวัฒน์ อินทวิวัฒน์ ฟลุ๊ค
475 39257 นางสาว นภเกตน์ ทรัพย์สมาน แฟ้ม
476 39258 นางสาว ณัฏฐ์วารี อภิธรรมณพ จูนนี
477 39259 นางสาว ธัญลักษณ์ มาเต็ม ป่าน
478 39260 นาย ศุภกิตติ์ ปัญญามูล พับ
479 39262 นาย ธฤต ปานปุ่มทอง ฟาอิซ
480 39267 นางสาว พิชชาภรณ์ ใจจิตร น้ำ
481 39271 นางสาว ธนภรณ์ หอเจริญ เฟรชชี่
482 39272 นางสาว โศภิษฐา ทองเอีย อุ้ม
483 39273 นางสาว สรวีย์ เกษมสุข หญิง
484 39275 นางสาว แพรวา พลเยี่ยม แพร
485 39276 นางสาว ศิรินารถ พรรณเทวี เนย
486 39277 นางสาว พิมพ์มาดา เจริญวัย พิมพ์
487 39278 นางสาว ธนัชญา ไชยวุฒิ วิว
488 39279 นาย พงศธร จันทนะ โอ๊ค
489 39281 นางสาว พชรภรณ์ โพธิ์รอด แข
490 39283 นาย ศิวภัส พรหมณะ จู่โจม
491 39284 นางสาว สุพิชญาพร บวรบุญฤทธิ์ ฟ้าใส
492 39285 นางสาว ปุณิกา บุญประสานกิจ ป๊อป
493 39286 นาย ชยพล หอยแก้ว หละปูน
494 39289 นาย ฐิติพงศ์ เทียนเสม ต้นน้ำ
495 39290 นาย ธีรภัทร ชัยศรี โบ๊ท
496 39293 นาย โชติกาล ศิริภูวนันท์ ภูมิ
497 39294 นาย เมธาสิทธิ์ ศรีธนสุวรรณ มังกร
498 39296 นาย วิชยุตม์ กมลโรจน์ กาฟิวส์
499 39297 นาย ศุภสัณห์ กันทะวงศ์วาร วินเนอร์
500 39298 นางสาว นาตาลี สุกีอุระ นานะ
501 39301 นางสาว บุษบา อัครเหมันต์ ป๋อมแป๋ม
502 39302 นางสาว ชัญญา พรหมพีรพัฒน์ ออมแอม
503 39303 นางสาว นภัสกร สินแท้ ต้นไม้
504 39305 นางสาว จินต์จุฑา ธรรมวงค์ บีม
505 39307 นาย รัชชานนท์ ชัยอภิรัตนกูล ปังปอนด์
506 39308 นางสาว รวิสรา ชุ่มเย็น ฟิล์ม
507 39311 นางสาว พิมพ์ชนก เหลี่ยมพันธุ์ หลิว
508 39313 นางสาว นริศา หัสดิเสวี บีม
509 39316 นางสาว ธันยชนก ชำนาญ อุ๊กอิ๊ก
510 39317 นางสาว ปริยากร เขื่อนวัง ข้าวฟ่าง
511 39318 นางสาว ศุภิษรา วาทิศานนท์ ใบเฟิร์น
512 39319 นางสาว เพ็ญพิชชา ทิมัน เพื่อน
513 39323 นางสาว ณัฏฐนิช ธรรมสอน ลูกเกิด
514 39324 นางสาว ธนพร เขาสุเมรุ ฟ้า
515 39325 นางสาว สลิล โพธิรักษ์ แบม
516 39326 นางสาว นวิยา สักกะพลางกูร เจ้าขา
517 39327 นางสาว พชรพร ยาวิชัย โนเนม
518 39328 นางสาว บุณยภัทร รัตนวิจิตร ขิม
519 39329 นางสาว ชยาภรณ์ ธรรมปัญญา ปูเป้
520 39330 นางสาว พิมพ์ประภัทร์ จารสิงห์ ฟ้า
521 39331 นางสาว ศศิกานต์ บุญมาถา ใบเตย
522 39332 นางสาว กาญจนี คำอินทร์ ออมสิน
523 39334 นางสาว ภรัณยา คำแก้ว ๋่๋๋่่่Jammie
524 39336 นางสาว พิมพ์ชนก เตจ๊ะ มายมิ้งค์
525 39337 นางสาว ปัญจรัตน์ บริทัติ พิ้งค์กี้
526 39338 นางสาว ปิยธิดา ผ่องศรี ออย
527 39339 นางสาว ณัฐพร คงพนา ณัฐ
528 39341 นางสาว อธิษฐาน เปาหย่า อมยิ้ม
529 39342 นางสาว กมลชนก ชัยศุภฤกษ์นิมิต หยก
530 39343 นางสาว กิตติกาญจน์ กิติ เบญ
531 39344 นางสาว กนกวรรณ กันธะวัง โบว์ลิ่ง
532 39345 นาย ทรรศน วังแจ่ม แฟ้ม
533 39346 นางสาว พิมพกานต์ สิทธิพงศ์ พลอย
534 39347 นางสาว สาวินี ไคร้โท้ง แคท
535 39349 นางสาว กัญญาพัชร พุ่มจีน ขิม
536 39353 นางสาว ภฤดา พัชรานุรักษ์ มายด์
537 39354 นางสาว ธิดารัตน์ ธิดานปัน ออย
538 39814 นางสาว นพวรรณ วงศ์ขัติย์ มิ้นท์
539 39815 นาย นราวิชญ์ แจ่มแจ้ง ทีม
540 39816 นางสาว สุชานรี ผักกาด ป่าน
541 39819 นางสาว ณัฐณิชา สมจิตร โฟน
542 39820 นาย รชต คำเงิน คอป
543 39821 นางสาว นลินทิพย์ พวงสายใจ หนอยแน่
544 39822 นางสาว ณัฎฐิชญา มูลคำ ยาหยี
545 39823 นางสาว ธัญญารัตน์ มฤคมาศ สาหร่าย
546 39824 นาย อุทิศ ชาบรา
547 39825 นางสาว สิริยากร จอมราชคม แก้ม
548 39826 นางสาว ปทิตตา เหล็กบุญเพชร ตุ๊กติ๊ก
549 39827 นาย จิรวัฒน์ วิริยะนุเคราะห์ ฟลุ๊ค
550 39828 นางสาว ศิรประภา บุญก้ำ มะนาว
551 39866 นาย ศรัณยภัทร ปราณี บอสซี
552 39867 นางสาว ฐิติชญา อนุสรณ์ อาย
553 39875 นางสาว ตวงเติม อากาศวิภาต ตวง
554 39876 นาย ธนพัฒน์ บุญทวี เฟื่อง
555 40640 นาย อมรเทพ เกษสุภะ โฟร์ท
556 40642 นาย ธนภัทร ศรีบุญมา ปาล์ม
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ