ราชื่อรุ่นมีทั้งหมด 159 รุ่น ขณะนี้มีสมาชิกในระบบ 35,387 คน
ที่ ปีการศึกษา ชั้นจบ ชื่อรุ่น ประธานรุ่น
1 2562 ม.6
2 2562 ม.3 นางสาวปริศษา ยืนยงกุล
3 2561 ม.6 นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
4 2561 ม.3 น.ส.อารดา โอบนิธิสุรดิษ
5 2560 ม.6 น.ส.ณิชชาณีชย์ อินศรีไกร
6 2560 ม.3 นายณัฐวัชระ อุณหเสรี
7 2559 ม.6 -
8 2559 ม.3 -
9 2558 ม.6 -
10 2558 ม.3 นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
11 2557 ม.6 -
12 2557 ม.3 นายรชต เนื่องจากฉิม
13 2556 ม.6 นายวีรภัทร สง่าจิตร
14 2556 ม.3 -
15 2555 ม.6 -
16 2555 ม.3 นายวชิรวิทย์ ก๋าตุ้ย
17 2554 ม.6 นายสมพร บุญปราบ
18 2554 ม.3 -
19 2553 ม.6 คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา
20 2553 ม.3 คุณวีรภัทร สง่าจิตร
21 2552 ม.6 คุณภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล
22 2552 ม.3 คุณรัชพนธ์ เจริญกุศล
23 2551 ม.6 คุณธนพล ตียาคม
24 2551 ม.3 คุณทศพร ขัติยะ
25 2550 ม.6 คุณณัฐชนน อุปสรรค์
26 2550 ม.3 คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา
27 2549 ม.6 คุณรชมงคล โยธาใหญ่
28 2549 ม.3 คุณวจนะ ภู่ชัย
29 2548 ม.6 คุณวิทวัส ธรรมมา
30 2548 ม.3 คุณทินกฤติ มังตรีสรรค์
31 2547 ม.6 คุณศานติกร วิจิตร
32 2547 ม.3 คุณทิวากร รุ่งรักษา
33 2546 ม.6 คุณพูนรัตน์ ลีรพันธุ์
34 2546 ม.3 คุณรชมงคล โยธาใหญ่
35 2545 ม.6 คุณพร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
36 2545 ม.3 คุณเฉลิมชัย พรหมแสนราช
37 2544 ม.6 คุณคเณยะ อ่อนนาง
38 2544 ม.3 คุณสกุลศักดิ์ ญาติฝูง
39 2543 ม.6 คุณทินกฤต วีระประพันธ์
40 2543 ม.3 คุณปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
41 2542 ม.6 คุณจิรประภา ขจรบุญ
42 2542 ม.3 คุณกิตติ พิทักษ์ทอง
43 2541 ม.6 คุณคมสัน ชัยชมพู
44 2541 ม.3 คุณคเณยะ อ่อนนาง
45 2540 ม.6 คุณธนศักดิ์ ยะคำป้อ
46 2540 ม.3 คุณชาคริต กันจินะ
47 2539 ม.6 คุณชาติชาย ดวงสอาด
48 2539 ม.3 คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว
49 2538 ม.6 คุณอรัณย์ นาดี
50 2538 ม.3 พันตำรวจตรี รัฐพงษ์ อุดมศรี
51 2537 ม.6 คุณศมณะ สรรพตานนท์
52 2537 ม.3 นพ.ปิยพงษ์ สุวรรณสินธุ์
53 2536 ม.6 คุณปริญญา สิงห์ทองวรรณ
54 2536 ม.3 คุณกิตติพงษ์ โพธาเจริญ
55 2535 ม.6 คุณไกรเดช ลีวีระพันธุ์
56 2535 ม.3 คุณศุภชัย ทะนะกุล
57 2534 ม.6 คุณเกรียงไกร เลาหพงศ์
58 2534 ม.3 คุณศมณะ สรรพตานนท์
59 2533 ม.6 คุณปิติพงษ์ ยอดมงคล
60 2533 ม.3 คุณภัทธนิติ ศิริปัญญา
61 2532 ม.6 คุณพีระ วงศาโรจน์
62 2532 ม.3 คุณดิลก เกียรติ์เลิศนภา
63 2531 ม.6 น.พ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี
64 2531 ม.3 คุณวัชระ แก้วจีน
65 2530 ม.6 คุณจันทิรา พลอาจ
66 2530 ม.3 คุณชนินทร์ กลิ่นนวม
67 2529 ม.6 คุณสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา
68 2529 ม.3 คุณเจษฎาพงษ์ ต.เจริญ
69 2528 ม.6 อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
70 2528 ม.3 คุณพีรพัฒน์ สายวรรณะ
71 2527 ม.6 คุณวรุตม์ วัลลิภากร
72 2527 ม.3 คุณอนัฏ สุขใหม่
73 2526 ม.6 พันเอก (พิเศษ) อนุชา ไทยรัตน์
74 2526 ม.3 ม.ล.เกษมสุข สุขสวัสดิ์
75 2525 ม.ศ.5 สจ.สมชาย ตรัสวงค์
76 2525 ม.3 คุณพีรศักดิ์ กิตติปภัสสร
77 2524 ม.ศ.5 คุณเถลิงศักดิ์ มั่งมูล
78 2524 ม.3 คุณพงศธร บุญฟู
79 2523 ม.ศ.5 คุณศุกล จุมปามันท์
80 2523 ม.ศ.3 สจ.สมชาย ตรัสวงค์
81 2523 ม.3 คุณมนตรี หาญใจ
82 2522 ม.ศ.5 คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล
83 2522 ม.ศ.3 คุณทินกร กุสุมภ์ราชกิจเจริญ
84 2521 ม.ศ.5 คุณอิทธิเดช ชัยมงคล
85 2521 ม.ศ.3 คุณสุรชัย กัญชนะ
86 2520 ม.ศ.5 คุณนภาพร เศรษฐเสถียร
87 2520 ม.ศ.3 คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล
88 2519 ม.ศ.5 คุณอุดม เจียวิริยะพันธ์
89 2519 ม.ศ.3 คุณธีรวรรธน์ ศิริรัตน์
90 2518 ม.ศ.5 คุณธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
91 2518 ม.ศ.3 คุณอานุรักษ์ อินทะขันธ์
92 2517 ม.ศ.5 คุณอดิชาติ สุรินทร์คำ
93 2517 ม.ศ.3 คุณบวร สุติคา
94 2516 ม.ศ.5 คุณธนเทพ ดวงไทย
95 2516 ม.ศ.3 คุณวรวัชร ตันตรานนท์
96 2515 ม.ศ.5 คุณศุภวัต สุภาวงศ์
97 2515 ม.ศ.3 คุณวิชิต ศิกษกโสภณ
98 2514 ม.ศ.5 คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์
99 2514 ม.ศ.3 คุณเทวมิตร รุ่งเรืองวงศ์
100 2513 ม.ศ.5 คุณประพฤทธิ์ อินทะพันธุ์
101 2513 ม.ศ.3 คุณเกียรติ์ เชี่ยวศิลป์
102 2512 ม.ศ.5 คุณตระกูลวัฒนา ณ เชียงใหม่
103 2512 ม.ศ.3 คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์
104 2511 ม.ศ.5 คุณไมตรี พรหมกิ่งแก้ว
105 2511 ม.ศ.3 คุณสุรชัย เลียวสวัสดิพงศ์
106 2510 ม.ศ.5 รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
107 2510 ม.ศ.3 คุณอุดม รินคำ
108 2509 ม.ศ.5 พญ.เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล
109 2509 ม.ศ.3 คุณประภัทธ์ คูหิรัญศิริ
110 2508 ม.ศ.5 คุณสมนึก เกียรติเลิศนภา
111 2508 ม.ศ.3 คุณจุมพล ชุติมา
112 2507 ม.ศ.5 คุณจเร เสาร์สุวรรณ
113 2507 ม.ศ.3 คุณดนัย เลียวสวัสดิ์พงศ์
114 2506 ม.ศ.5 คุณสุชาติ โตวิจิตร
115 2506 ม.ศ.3 คุณเกษม ขัติรัตน์
116 2505 ม.8 นพ.ชาตรี ดวงเนตร
117 2505 ม.6 คุณหัสดิน เยาวภาคย์โสภณ
118 2504 ม.8 คุณบุญไชย คำบุญเรือง
119 2504 ม.6 คุณบรรจง อุประคำ
120 2503 ม.8 คุณถิระ ดำรงมณี
121 2503 ม.6 คุณปรีชา เจือสันติกุลชัย
122 2502 ม.8 คุณปรีชา วงศ์สกุล
123 2502 ม.6 คุณอเนก นิมมลรัตน์
124 2501 ม.8 คุณนิราศ วัฒนานิวัต
125 2501 ม.6 คุณถิระ ดำรงมณี
126 2500 ม.8 นพ.สุกิตติ์ เอื้อไพบูลย์
127 2500 ม.6 คุณอุดม ศิริภากรกาญจน์
128 2499 ม.8 นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว
129 2499 ม.6 คุณนิราศ วัฒนานิวัต
130 2498 ม.8 คุณสนอง ไชยารัศมี
131 2498 ม.6 คุณอุทิศ มาดารี
132 2497 ม.8 นพ.เผด็จ วรรธณะสาร
133 2497 ม.6 นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว
134 2496 ม.8 คุณชัยศักดิ์ อุเทนพงษ์
135 2496 ม.6 ดร.วิชัย วงศ์ไชย
136 2495 ม.8 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
137 2495 ม.6 นพ.เผด็จ วรรธณะสาร
138 2494 ม.8 คุณสมศักดิ์ เจริญกุศล
139 2494 ม.6 คุณสว่าง กัญชนะ
140 2493 ม.8 คุณบำเพ็ญ ชุติมา
141 2493 ม.6 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
142 2492 ม.8 นพ.บุญทัน สมบูรณ์
143 2492 ม.6 พันตรี พันศักดิ์ อินไชย
144 2491 ม.8 นพ.อำนวย นันทิยา
145 2491 ม.6 คุณอำไพ สายทอง
146 2490 ม.8 คุณประเสริฐ ณ เชียงใหม่
147 2489 ม.8 พ.ต.ท.ธงชัย ทิพยมณฑล
148 2488 - สงครามโลกครั้งที่ 2
149 2487 - สงครามโลกครั้งที่ 2
150 2486 - สงครามโลกครั้งที่ 2
151 2485 - สงครามโลกครั้งที่ 2
152 2484 ม.4,5,6 นพ.อุทัย สุประดิษฐ์
153 2483 ม.6 อ.วิจิตร ไชยวัณณ์
154 2482 ม.6 คุณจรินทร์ เบน
155 2481 ม.8 คุณประกอบ สุวรรณกูล
156 2480 ม.8 คุณทอง เสนาคำ
157 2479 ม.8 คุณทองเงิน มาร์ติน
158 2478 ม.6 เจ้ากุลวงศ์ ณ เชียงใหม่
159 2476 ม.6 พล.อ.ท ศรีศักดิ์ สุจริตธรรม
ที่ ปีการศึกษา ชั้นจบ ชื่อรุ่น ประธานรุ่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ